V 32 1 van een Tegeltje uitmakende geheel Dikte 13 mm. In gele slih de om lijnde afbeelding van een leeuw. Yindplo s ergens op het Verdronken Land. Nu vertoont zich in 1373 Tholsende op het land met een kerk; in 1393 tekent Sgrooten een huisje; de kerk was dus verdronken En Sgrooten verbeterde er dus een verkeerde aandui ding. Er bestaat nog een kaart van het Verdronken Land uit 1698 van de hand van de landmeter J.P. Geenssen* We drukken die de volgende keer af. Daarop is het on- omstootbaar duidelijk, dat even zuidoost van Yerseke Tholsende heeft gelegen. Helemaal in het westen van het d_orp vinden we de fundering van de kerk. De torenfunderingen lijken nog compleet. Dat het de kerk (of de kapel) van Thols ende was» blijkt uit de grote hoeveelheid mensen beenderen, die binnen en om de fundering op en in het slik te vinden is. Het blootspoelen van het kerkhof rondom zou, vol gens zeggen, vooral de laatste 30 jaar zijn geoeurd. Thans is het in elk geval een zeldzaamheid, als men er een compleet geraamte trexuVelen hebben hier o.a. in dienst van de wetenschap geraamtes en vooral schedels verzameld» Het was met de hier gevonden schedels als met de schedels van andere Zuidbevelandse (oude) kerk hoven? zowel de lange als de korte schedeltypen kwamen ongeveer evenvaak voor KW ADENDAMME (Wordt vervolgd) Ae DE B00 33 DE WAPENS VAN DE ZEEUWSE GEMEENTEN (Vervolg van blz» 22) Van de zijde van de Koninklijke Nederlandse Aka- demie van Wetenschappen, centrale commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen, ontvin gen wij bij mond.e van Dr. P.J. Meertens een blijk van waardering voor iJVaria Zeelandiae1' Naar aan.leid.ing van de wapens van Goes en Ylis singen schrijf t hij het volgende s :rDe wapens van Goes en Vlissingen zijn beide zgn. sprekende wapens» Men heeft de namen van beide sted.en in verb .and gebracht respectievelijk met ganzen en een fles. Het is nl. wel heel waars cbijn- lijk dat in de Middeleeuwen in Zeeland 'goes:r ge zegd werd. voor 'gans'. Daarom heeft men gemeend., dat Goes of het riviertje de Gosaha naar ganzen genoemd, was, een voor de hand liggende, maar niettemin onjuiste veronderstelling. De naam Vlissingen heeft niets te maken met. het woord fles, maar ook hier is men op de klank af gegaan. Toen men eenmaal zover was, konden ook de verhalen ontstaan, over de fles van Willebrord., die volkomen fantasie zijn.7' Tot zover de heer Meertens. Onder dankzegging voor deze gewaardeerde bijdrage willen wij nu onze artike lenreeks vervolgen met enkele wapens, waarop mense lijke figuren voorkomen. We bekijken daartoe eerst eens het wapen van Aagtekerke s In zilver de rechtsgewende buste van een vrouw van goud (fig.31). Tussen haakjes, dit wapen spot met alle regelen der wapenkunsts Metaal op metaal. Naar ik hoop wilt u ons dit niet euvel dui den het is geen uitvinding van ons. Het enige wat wij kun nen doen, is de make-up van deze dame zo te verzorgen, d.at u er toch.nog met plezier naar kijkt, maar ik twijfel er aan, of

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 19