36 Het wapen van St. Annalaad spreekt schijnbaar voor zichzelf In azuur het beeld van St. Anna, staand.e op een berras, alles van goud (fig. 34-). Schijnbaar, want de plaatsnaam is niet ontleend aan St. Anna, maar aan Anna, de zuster van Karei de Stoute, die-de schorren in deze omgeving heeft laten bedijken en ontginnen. Vrouwenpolder heeft een echt sprekend wapen(fig.35) De gemeente heette oorspronkelijk Onze Lieve Vrouwe polder. Het wapen vertoont? In zilver het beeld van Onze Lieve Vrouwe, gekleed vsn purper, gekroond van goud,met een stralenkrans om het hoofd, op de linker arm dragende het Kind 'Jezus, gekleed van blauw, ge kroond. van goud, eveneens met een ftralenkrans rond het hoofd, in de rechterhand, houdende een scepter van goud.. En hiermee hebben we dan de menselijke figuren in het Zeeuwse gemeentewapen gehad-. Overigens staat men er soms van, te .zien, wat een verscheidenheid van figuren de schilden bevolken. Steenkamp zegt ervan in zijn werkje "Heraldiek In Kunsthistorischen En Aesthetischen Zin":TMen kan beter zeggen? wat komt er niet op voor.1' En terecht. Als we b.Vo stoofpeertjes of dergelijke buitenissig heden even buiten beschouwing laten, kan men de meest uiteenlopende zaken aantreffen. Soms zijn die voorwerpen zo vertekend., dat men niet eens meer 37 precies weet, wat ze moeten voor stellen en daarmee zitten we d_an weer meteen midden in de veron derstellingen en (ver)gissingen. Dat is b.v. het geval met het wapen van Zaamslag (fig. 36)» Van der Laars beschrijft het als volgt? In zilver drie zeester ren van zwartHet vraagteken is van hemzelf. Sierksma geeft als blazoeneringIn zilver drie f Ia j 35 zwarte zwaluwen. Hij tekent hier- I bij nog aan, dat de wapenfiguren onduid-elijk zijn, maar dat "men" echter wel aanneemt, dat het zw al uwe n moeten zijn. In dat geval zou Zaamslag dus zwaluwslagkunnen betekenen. Dr. J. de Vries schrijft in zijn ''Etymolo gisch Woordenboek" over het woord Zaamslag het vol gende? "Zaamslag heette in 1163 fSameslacht1Het woord, 'slacht' komt vooral in het noorden van ons land voor in de betekenis 'binnendijk', maar ook als 'sluis', mag men daarmee dit zeeuwse woord verbinden Invloeden van een aan de kust gesproken, met het fries verwante taal, zijn. in Zeeland niet onbegrijpe lijk, daar dit gebied, immers eens deel van het Friese gebied, vormd.e Op. ..de Historischr-Heraldische Ka-are van Zeeland, uitgegeven door de Onderlinge Brand- j waarborgmaatschappij zien we het wapen afgebeeld, met drie zwaluwen, maar niet in sabql, doch in zwart wit hespen zijn in het Zeeuwse wapen zij het op bescheiden wijze eveneens vertegenwoordigd. Wissenkerke bezit er een? In zil ver een ruitvormige gesp van keel (fig. 37). Grappig is de beschrij ving in "De gemeentewapens van Nederland", waarin we lezen? Van zilver, beladen met eenen gesp en lozanje van keel. 'Lot heden toe ben ik er nog niet achter kunnen komen, wat een lozanjo is

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 21