48 De gevraagde "boeken zijn ons inmiddels gebrachte We zoeken eerst het jaartal op en gaan dan de in dat jaar ge do opt en na, tot we de naan vinden, die we zoeken. De gegevens die genoteerd werden, zijn zeer summier. In het doopboek van 3b. Laurens vin den we b.v. in het jaar 1788 s :!gedoopt de 19 Maarts Mriaan, "zoon van Jozlas Gideonse en Wilhelmina v.Wallenburg. "Getuijgens Claas Gideonse en Catharina Doel je.:T Voor Johanna Matthijsse vinden we als doopdatum 24 juli 1?92. Om weer een geslacht verder terug te komen moeten we de nodige gegevens van Jozias Gideonse en zijn echtgenote te weten zien te komen. Het vinden van de geboortedatum van Wilhelmina van Wallenburg stelt ons niet voor een groot probleem. Uit haar overlij densakte bleek immers, dat ze was geboren be Seroos- kerke (gedoopts 8-3-1758). We zien steeds, dat de doopdatum wordt vermeld.. Soms wordt de geboorte datum ook nog vermeld-, maar dit komt niet vaak voor. Lr werd in die tijd meestal zeer spoedig na de geboor te gedoopt, zodat de doopdatum niet veel at wijkt van de geboortedatum. Hoe vinden we nadere gegevens van Jozias Gideonse? Uit vorenbedoelde, huwelijksakte weten we slechts, dat hij in 1812 al was overleden. We vermoeden dat dit te St. Laurens plaats vond. Zijn huwelijk vond (vóór 1788) daar mogelijk ook plaats. We vragen daarom dood boek en trouwboek van St. Laurens voor die jaren- In het doodboek werd niet de datum vam overlijden, maar van begraven vermeld. Ook hier was men heel beknopt s alleen de naam en de begraaf datum staan er meestal. Geleidelijk aan teruggaand vinden we tenslot te rr20 juli (1793) s Jozias Gideonse." 'That's all. In het trouwboek vinden we, vanaf 1788 teruggaand het volgendes "1782. den 20 April zijn bij ons in ondertrouw ge nomen Jozias Gideonse, wed.r. van Catharina Bosue- laer, woonende op Brigdamme, met wilhelmina van Wallenou-w--,, .j dj-pbooi. bi^ 49 van Serooskerke en woonende op St.Laurens, en zijn hierbij in den egt bevestigt op de 5 IvïeijMet consent der ouders." We zien dus dat eigenlijk de ondertrouw door de pre dikart werd aangetekend. Na de vereiste afkondigin gen werd het huwelijk .bevestigd Dit tekende de pre dikant er dan later bij aan. We -zien dit vaak aan 1 schrift. Ik teken hierbij nog aan, dat jd- jonge dochter, dusongehuwd. Brigdamme was een gehucht tussen Middelburg en St. Laurens dat kerkelijk'bij de laatste plaats behoorde. U ziet, dat de kerkboeken ons niet meer zo gemak kelijk en volledig gegevens verschaffen als een hu welijksakte van de B.S. We hebben het doodboek van St. Laurens nog voor ons liggen, dus zoeken we eerst het overlijden van Catharina Bostelaer op. We vinden op 3 febr. 1781 haar begrafenis vermeld. In het doopboek zoeken we in de jaren vanaf 11765 teruggaand_e naar de doop van Jozias Gideonse en of Catharina Bostelaer. We vinden deze echter geen van beide. Hun doop moeten we dus elders zoeken. Maar waar? U kunt natuurlijk gaan bladeren, in de betreffende jaren, in de doopboeken (voorzover aanwezig) van alle omliggende plaatsen. Dat wordt echter een beetje te uitgebreid., terwijl succes dan natuurlijk nog niet zeker is. Indien u geen ander aanknopings punt hebt, zult u dit echter toch als laatste po ging moeten d.oen. We kunnen echter eerst nog proberen, de ondertrouw te vinden van Jozias Gideonse met Catharina Boste laer. Dan zou immers achter Jozias Gideonse kun nen staanr'j.m. van waardoor we zijn ge boorteplaats zouden vinden. Helaas ook dit is niet te St. Laurens te vinden. Nu blijft nog één mogelijkheid open. Jozias werd in 1781 weduwnaarWe kunnen dus in dat jaar in het weesboek van de plaats zijner inwoning naar een hem betreffende weesakte zoeken. De weeskamer van de ambachtsheerlijkheid kon zich met de erfenis al leen bemoeien, als er werkelijk wezen waren. We vragen d.e weesboeken van St. Laurens en van Brigdamme. Het blijkt, dat de weesakte betreffende

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 27