54 Van keel j beleden met een ruit van goud, wa mor een muur met ronde toren ven purper, op de toren een ving van keel5 zilver en azuur, de zilveren baan beladen met de hoofdletter M van hetzelfde. De toren links en rechts vergezeld van "twee boven de muur uitstekende bomen van sinopel. De letter M duidt op prins Maurits, die in Zeeuwsch- Vlasnderen veel versterkingen heeft doen aanleggen, waarvan Hoek er een was. Het wapen van Koudekerke (fig.40) vertoont eveneens een toren, zij het van wat vreedzamer aards nl. in com binatie met een kerk In goud een kerk met toren van keel, gedakt (O van azuur, ter rechterzijde verge zeld van een dorre boom van sabel, alles op een schildvoet van sabel. Ziet u hierin een sprekend wapen? De dorre boom duidt het koude jaar getijde aan. Een kerk in de koude dus Wapens als deze zijn niet bizonder fraai. Landschapjes horen toch ei genlijk niet in een wapen thuis. Toch zijn er nogal wat in de Zeeuwse wapens en ik zak ze na afloop van -de torens eens de revue laten pas seren. Vooreerst dus nog een :'torenwapen'; en dit is tevens de laatste. Ditmaal vinden we twee torens en wel in het wapen van Veere (fig.41)* In azuur twee torens. Waartussen een schuit ligt, schuin achter de linker toren, alles van goud; de torens oprijzend uit een zee van na tuurlijke kleur en op elk een uitko mende wildeman, de rechtse gewapend met een knots over de rechter-, de linkse met één oven de linkerschou der alles in natuur lvlke kleuren. (fopN me de aide re ia.no r vs t loudeuo. een destijds in handen U weet dus nu ook een dwarsbalk van 55 lint van zilver, waaraan een wa penschild hangt van sabel met een dwarsbalk van zilver (het wapen van Borssele), het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren. Braai proza, vindt u niet? Voor al die uitkomende wildemannen doen het in deze tijd nog zeer goed. Er zit een zekere syrnho-. liek in die torens met bovenge noemde heren. Zij dienen om de haveningang te beschermen tegen vreemde indringers. Veere was van de Heren van Borssele het wapen van BorsseleIn sabel zilver (fig. 42). En nu de "schilderijtjes". In de meeste gevallen hebben we met sprekende wa pens te doen, zoals b.v. in dat van de gemeente Overslag (fig. 43)s In azuur een dam met aan weerszijden een een scheepje, gemeerd op zee; op de dam een ouderwetse hijs kraan (overslag)s alles van goud. Van der Laars tekent hierbij het volgende aan De Westerschelde drong oudtijds ,nmet verschillende zeearmen in Zeeuwsch-VIaanderen binnen ''Een dier armen liep langs Axel "en Zuiddorpe tot tegen de chjk ■[op korte afstand vóór het "tegenwoordige dorp Overslag feit de ze dijk thans daar "gelegen. Uit he '?"Kaaidijk" heet, mag men opmaken, dat een los- of ligplaats voor schepen was. ,Tandere zijde van die dijk was het begin van nog vroeger an een :.e "na al u j e ?G-o ede re waarv o ve r an thans r,esu« nog zwakke sporen ove: ;rschelde aangevoerd,. i V

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 30