64 ingepolderde gebieden)Sgrooten-1592 lijkt ons de meer noordelijke dorpen juist te hebben geplaatst.- We v/ez.en er reeds op, hoe het ons voorkomt, dat Sgroo ten-1592 een verbetering is van Sgrooten-1573 De afscheiding tussen noord en zuid op het Verdronken Land vertoont een frappante gelijkenis met de afschei ding tussen noord en zuid in westelijk Zuid-Bevel and: een dorpeloos, waarschijnlijk slechts van summiere bewo ning voorzien, terrein ook een "Poel'-'-gebied Nieuw zijn bij Geenssen de aanduidingen "VinCkenisse", "St. Cornelis Capel;: en "St. Martin", Dit laatste zou trouwens heel goed het "Sandtvlie th77 van Sgrooten kun nen zijn. Bij Geenssen missen we :iOuwerijngen,T, dat er toch heel zeker geweest is. Wie zal zeggen, wat "De Boemgaert" bij Sgrooten is? Zo maar een boomgaard zou hij toch niet noteren l Hoogst interessant zijn de 4 aangegeven "stellen" bij Geenssen ter hoogte van Rilland en Bath. Ze liggen op een ingetekend hoog schor. Dan moeten het wel plaatsen zijn geweest, wa?r men op het schor opgeworpen -bergjes" had met mogelijk een schaapskooi; met in ieder geval op de top een drinkplaats voor schapen. De Rilland se stellen liggen geheel in het in 1773 inge polderde huidige Rilland. Zijn daar nu nog sporen van aan te wijzen? Een oud.—Rillander wist ons hierover mee te delen, dat er een plaats is, die in de volksmond :!De Vliedberg" heet; er is trouwens te Rilland een Vliedbergstraat l Zo wist onze zegsman ook te vertellen, dat Vinckenisse in Rilland nog voortleeft in de benaming "Het Vincke- nissegatd=>t door latere zuidelijker aanpo 1deringen in het land doodloopt. De spoorlijn is er doorheen aan gelegd zodat nu meer bekend zijn "Het Korte Gat" aan de noordkant en "Heb Lange Gat" aan d.e zuidzijde daarvan. Het oude Rilland is geheel verdwenen, evenals Bath. Beiden zijn op geheel nieuwe grondslagen opgetrokken; Bath ver naar het noordwesten en Rilland na.ar het noor den". Dit in tegenstelling tot Kruiningen en Krabbendijke die herbouwd zijn op de oude funderingen. (Wel spreekt de volksmond van "Oud—Irabbondijke m??r daar toedoe±t men het voormalige Nieulande mee). Het "lathsche Kerkhof", in 16p8 nog n ae harre _-e 6p herkennen, is ook geheel verdwenen. Bij Bergen cp Zoom in zee treffen we een "Fontein". Dat moet de aloude Geertruidsbronne wezen. Mogelijk komen we hierop nog eens nader terug. De extra fortificaties vair Tholen en-Bergen op Zoem, resp» "Slikkenburg" en "De Schans" ontbraken bij Sgrooten» De Sckans zou ook moeten stammen uit 1596, toen Ma.urits bet mgn."Zuiderfortliet bouwen. Geenssen toont ons een herinpoldering bij Os send, recht en Crabbendijk, terwijl er verlies is bij Valckenisse en noord en zuid van Bergen op Zoon. Nog een toer maken we door het Verdronken Land aan de hand van 15de an 16de eeiwse rekeningen van .de Dom van Utrecht. Deze rekeningen vermelden aanstel lingen en benoemingen van geestelijken in het onder havigs gebied* Bij bsnoeming en installatie ven de geestelijken werd toen een soort "leges" geheven. Hoe belangrijker>#een pla.au s, hoe hoger de "leges", omdat de revenuen daar ook hoger waren. Uit deze lijst komen we dus vergelijkenderwijs aan ge gevens omtrent belangrijkheid» De rekeningen waren gesteld in "scuta" (=schilden; 1 schild had de waarde var. ca» 6)"stuf era" stuivers) en "florena" ^guldens)* Wel dienen we te bedenker, dat er .in de -Oop van de 15de en 16de eeuw devaluaties optraden Goudguldens werden tot 1545 geslagen; daarna de eersue zilveren). In het algemeen mag men zeggen, dat het 15de eeuwse geld eer.^100 marl zo grote koopkracht had als thans» AGGmR. Laatste bericht in 1541, over het benoemen van een pastoor. - 1409 li scuta (wegens" armoe ie van de geestelijke); 1490 9 scuta 152; 20 scuta 1515 16 scuta 15gC 14 scuta. 1516 20 scuta 15;1 16 scuta I5I8 20 scuta 15; 3 6 scuta BATH. Laatste pasteer benoem; in. 1538. 1489 7 scuta 15;1 16 scuta 1307 -2 scuta. 15; 3 2 scuta 1515_20 scuta 20 stuf BROECk /- ssei: onsbroek) Na 1525 wen bo richt mor. 1405 3 scuta.» Verde.ro a ant tU: e '6 if*? e :i verlener

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 35