- 18 - Er zijn- nog bewijzen in oude rekeningen, dat in Nissestelle (dat met Baarlandstelle één grote polder,' de Stellepolder, vormt) een kapel gestaan heeft, doch hiervan is niets meer overgebleven (Tot in onze dagen echter wijst men een hoek in die pol der aan met de naam "Vrouwestelle"Als men de middel eeuwse benaming "Vrouwe" tegenkomt, bedoelt men stee vast Maria. Oat is zo met Vrouwepolder op Walcheren en het verdronken Vrouwepolder bij Waarde op Zuid-Beveland; Dat is ook zo met de naam Vrouweweg in de Rijke Buurt in HoedekenskerkeTer verdoezeling maakt onze moderne tijd er Vrouwenpolder en Vrouwenweg vanOprrn De Boo - De dorpsrechtbank had een diender in dienst tegen 3 60 schellingen 720 stuivers 5760 duiten) 's jaars. Het ligt er natuurlijk wel aan, of deze bom duiten ontvangen werd in 1480 of in 1780*. - Behalve de zittingen voor het berechten van wanbedrijven, werden ook de belangen der parochie besproken. Eenmaal per jaar werd rekening en verantwoording afgelegd over het beheer der- inkomsten en uitgaven en werd de wet vermaakt. - Dat onze vaderen van een lekkere maaltijd en een hartige dronk hielden, is bekend. [Misse was hierop geen uitzonde ring: "Betaalt aen den heer Geeraerd van der (Misse dat by syn huysvrouw verschooten (=voorgeschotenis, soo aen koeij- vleijs, hoenders, duijven, broot en vis, welke verbeest ^ge bruikt) is op de maeltijt als de Idet vermaakt is den 17 Septembris 1641 volgens de specijficatie 3 13 sch. 4 gr. Noch betaelt van 27 3/4 stoop win (=wijn) op de voorseide maeltijt gedronken 3 4 sch. 2 gr. Noch betaelt Pieter Oeije de impost (=accijns) van win 18 sch. 11 gr. Noch betaelt Oacob Bliek van winkelwaren 11 sch. 4 gr. Noch betaelt aan Mr. Bans vrouw van kooken op den voorss. maeltijt ende Bacobmineken Banss. voer melck ende room tsamen 16 sch. 3 gr. Betaelt Cornells Banssen Loockman van win- - keiwaren tsijnen huijse gehaalt tot dienst van den voorsseide maeltijt gelevert 22 sch2? gr Somma 9 6 sch. 2f gr. - In 1684werd bezwaar gemaakt tegen de handélingen van zekere N. Knippe, "wijl ten haren huijse naelden en spel den gekocht waren." Waartoe dan wel? Men had de goe gemeen te wijsgemaakt: om een toverheks op te sporen I f - H. de Vriese werd in 1685 voor den kerkeraad gedaagd, wijl hij op den Rustdag een kalf of koe gekocht had. - 1643. "Is ooc gelet op den staet der Gemeijnte alhier, en alsoo bevonden wort dat den rneestendeel noch seer te cort blijft in 't heyligen des sabbaths hetzij met mennen ofte vlas spreijden en diergelijcke wercken ten tijde des oogstes, hetzij met rijden en rotsen, feesten te gebruijken in kermissen en ommegang, hetzij met de herbergen te be zoeken ende vermakelijke exercitien te plegen.". -1629. Er "wort beslaten vanwege den kerkeraed den bailluw Ban Dankertsen aan te spreken en hem te versere- ken, Öat hij wat beter order wil stellen op de Herbergen in dewelke men des Sondaegsmorgens ende voorts onder beide predikatiën-met groote menichten, sit en drijnkt soowel bran dewijn en anderen sterken drank." - In 1673 wordt in Nisse gecollecteerd voor den opbouw eerfer nieuwe kerk te Calishoek (V:s-Heerehhoek)De op brengst is 16.13. 4 100). - 31 Mei 1747 bezoekt Stadhouder Willem IV'. Nisse..' Qp:2-8 Mei had de kerkeraad bgsiotén, de predikantDs Bennet, en de ouderlingen MarinuslZinke en Cornelis Remijnse en de diakenen Bacob Evertse en Marinus Cole af te vaardigen om hem te complimenteren 31. Mei kwam "een Heer vein het Hof van Zijne Hoogheid die' de praeses het geluk gehad heeft te mogen logeeren en deelde mondeling mede, dat de kerkeraad des anderen daags s morgens om half agt uren voor het vertrekken van Zijne Hoogheid moest komen; dat Z.H. dan aan deselve audiëntie

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 11