- 30 - S C H 0 RE Ariaen Oanssen baent 3 gem 85 R zaylant. SYNOUTSKERCKE Lauwereys Anthuenis baent 4 gem 35 R weye. U E M E L I N G E N Cornells Geertz. Duerloo baent 2 gem 100 R. Tellen we alles grofweg samen, dan komen we op een grondbezit uan een 200 gemet, zeg maar 80 ha. Niet weinig. Maar in principe was een gasthuis (hospitium; hospitaal) toegankelijk voor iedereen, arm of rijk. UJie het betalen kon, gaf de zusters enige vergoeding; wie niet kon betalen, werd gratis geholpen. Daarom trok een stad jaarlijks ook wel geld uit voor deze vorm van ziekenzorg. En daarom lieten welgestelden aan het klooster gronden en ander be zit na, bij testamentaire beschikking. Misdadigers moesten soms boeten ten gunste van het klooster. Daarom ook hield Goes een aantal zusters in dit zieken huis na de Alteratie van 1578 en betaalde haar nog tot in de neqentiqer jaren van de XVIds^een jaarsalaris voor haar De opbrengst van"genoemde 200 gemet was in 1588. ruim 73 ponden Vlaams. (1 Vis 1 écu d'or 1 schild 240 stuivers. Het pond was slechts rekeneenheid: in onze streken kende men geen munt als pond.) ADDEREN 0 N 'T F ANCK verschenen bin nen den jaere acht ende tachentich: - Den Heylighen Geest (=de armenzorg) alhier is jaerlijcx schuldich een tonne Gouts, bier oft 3 s 4 gr daer voere verschijnende in Oanuario ende bij de mater wort se ont— - 31 - fangen aldus hier gestelt pro memorie. - Hendrick Oacobz. Boonman is schuldich een rente van 20 s 't sjaers, verschijnende altijt in Oanuario, staende ge— ypotykeert op zijn huys ende boogaert op Heynkensant, comt verschenen de anno 88 20 s, eert hier aene 3 s gr, van den C-pen (=honderdste penning). Blijft 16 s 9gr. - Frans Fransz. vanden Berghe is schuldich een rente van 20 s 't sjaers, staende op zijn huys, gestaen aen de noortzijde van de Hert, verschijnende in Februario, comt verschenen de anno 88 20 s; cort daer aene als voere; blijft 19 s 9| gr. - David Oacobz. is schuldich een rente van 2 gr. 't sjaers, staende op zijn huys, gestaen aen de oostzijde van ■de Hert, verschijnende in Februario, comt verschenen anno 88 2 cort als voere; blijft 1£ 13 s 7 gr. -Cornells Hertenz. is schuldich een rente van 20 s Vt sjaers, staende op zijn huys daer hij inne woent, ver schijnende in Hartio, comt verschenen de anno 88 20 s; cort a^s voere; blijft 16 s 9-§- gr. - Geert Danckaerts in Dycwel is schuldich een rente van 10 s" !t sjaers, staende op zijn huys en een gemet lants, verschijnende in Hartio, comt verschenen de anno 88 10 s; cort als voere; blijft vrij 8 s 4 gr 18 m. - Pieter Crijnssen is schuldich een rente van 13 s 't sjaers, staende op zijn huys, gestaen aen de Draeybrugge, verschijnende primo Hayus, comt verschenen de anno 88 13 s; cort als voere; blijft 10 s 11 gr. - Oacot) Bernaerts is schuldich een rente van 10 s 't sjaers,. staende op zijn huys, gestaen achter den choor, verschijnende in Ounij, comt verschenen de anno 88 10 s; cort als voere; blijft 8 s 4 gr 18 m, - Willem Dingnus is schuldich een rente van 10 s 1t sjaers, staende op 't Hoechwal ende uutgedaan boogaert ter Heernisse, verschijnende in September, comt verschenen anno 88 10 s; cort als voere; blijft 8 s 4 gr 18 m. yeeuw ziekenzorg in de stad:

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 17