- 40 - door een der voorszeide bende de door hen medegebracht— té kaarsen waaren aangestookendoor eenigen van hen aan handen en voeten is gebonden, gelijk mede vervol gens deszelfs vrouw en kinderen gebonden zijn, en wel met touwen gesneeden van het in den voorigen nacht uit het s Landshuisje achter Wemeldingen gestoolen kluwen, hier vooren vermeldt, het gene door hen expresselijk tot- het binden van voemoemden landmanWillem van Dijke, deszelfs vrouu en..kinderen uas medegebragt. Dat de ge vangene en gepresenteerde met zijne complicen vervolgens het geheele huis hebben doorzogt, de kisten en kasten geopend en daaruit alles geroofd en gestoolen dat hun aanstond: bestaande het gestoolene in eenige contante penningen, voorts een aantal goude en zilvere kleino diën, eene aanzienlijke parthij kleederen en linnen, als mede eenige eetwaren. Dat zij vervolgens het aldus ge roofde in zakken, aan gedagten Willem van Dijke toebe- hoorende, hebben gepakt, en eindelijk te zelve nog in dien nagt onder eikanderen verdeeld in een boomgaard tusschen Capelle en Bieselingen Arrestatie De buit was verdeeld en ieder ging voorlopig weer zijns weegs, Modestus van de Perre spoedde zich direct de volgen de dag naar Zierikzee, waar hij zijn broer Philip van de Perre bij de zilversmid Fredrik Cats'en nog een andere zilversmid een deel van de aan hem toebedeelde sieraden liet verkopen. Hij ontving hiervoor tussen de 10 en 11 De juiste toedracht is niet bekend, maar omdat één van de helers een góéde bekende is van de justitie, wordt Modestus van de- Perre gegrepen. Of het is, om zich in ie der géval' van - de galg te redden, of alleen maar, omdat hij als jongen van nauwelijks 20 jaar oud, minder doorgewinterd is als zijn kornuiten, weten we niet, maar wel is duidelijk, dat de jongen, doorslaat'. Hij geefttenminste aanwijzingen, de leiden tot de gevangenneming van Dah Catoen en Francis Mertens. Dans aahdeel in de buit van de overvalop de hofstede van Willem van Dijke, werd teruggevonden onder de vloer van - 41 - Zo mild en menselijk als er tegenwoordig gestraft wordt, zo hardvochtig en barbaars ging het nog in de dagen van Dan Catoen. Het proces tegen Dan Catoen, Francis Mertens en Modes- tus van de Perre begon inMiddelburg voor de Hoge Vier schaar van Zeeland Bewesten-Schelde op 2,september 1802. De uitspraak volgde op 20 september: Condemneeren den gevangenen eg geprésenteerdenomme dadelijk na de pronuntiatie zoo van deze als de verdere op heden gearresteerde sententien, te worden gebragt- op een schavot, opgericht voor de Peuye.van dezen stad— huize, ter plaatse alwaar men gewoon is crimineele en capitaale executie te doen, en aldaar, na te hebben aanschouwd de cgritaale executie'van den mede gevange nen en gepresenteerden Francis Mertens, te worden over geleverd in handen van den ..scherprechter, omme door den zeiven, anderen ten afschrikmét eene koorde om dén hals, aan eene galg té werden opgehangen en ge straft, dat er de dood na volgt. Déi^ wijders zijn. dood ligchaam, na dat het zelve, als naar gewoonteeenige.. tijd aan de' gemalde galg zal hebben ten toen gehangenzal worden.getransporteerd naar het einde van de,-Havendijk buiten deze stad, en aldaar met een Yzerén kéten om den'.hals ten exempele van anderen 'aan de stéene galg., zal worden opgehangen, ómme aldaar door de injurien der lucht, en het gevogel te des hemels te worden verteerd." En, als staaltje van overdreven sarcasme: Dan Catoen werd tenslotte veroordeeld tot betaling van de kosten van de justitie en van het proces1. In vergelijking met Dan Catoen en Francis Mertens, kwam Modestus van de Perre er genadig af. Hij werd veroordeeld tot het aanwezig zijn bij de executie van zijn beide kornui ten; verder: Aan de opgerichte galgpaal gebonden strengelijk met roe den te worden gegeeseld ten bloede, voorts gebrand merkt met het brandmerk dezer stad, consineeren den ge— rijksdaalders. zijn huisje aan het Langeweegje. Het vonnis.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 22