- 46 - laatst van Haart. Bijna alle Engelsche (Australische) tarwe dood gevroren. De kroonen in de kerk -te Wilhelminadorp kosten ieder 38, -; iedere kroon heeft 5 lampen a 2 pijpen; iedere lamp kost 9,-. 1 kap voor de preekstoel met 2 lampen en glazeschijf 24,-. Het is qeleverd door de wed. C. Philippona te Rotterdam, 9 Hoogstraat no. 365; in 1841. OUDERKERK 3/d I3SSEL HANS C. KOERT Omdat we een hoekje over hebben, is er plaats voor een verzoek. We geven het verkort weer. De heer N. Hol, Statenweg 86 b, 3039 33 Rotterdam, bezit een foto van rand 1910, waarop afgebeeld staat een zanggroep van de Werkliedenvereniging EIGEN HULP" te Goes. Op deze foto staat o.a. zijn moeder, 3oanne Catrina BAARENDS. Het Huseum te Goes heeft het vaandel van deze vereniging en archief gegevens van de vereniging zijn aanwezig in het Gemeentearchief te Goes. Dit alles is dhr Hol bekend» Zijn vraag is, of iemand hem méér inlichtingen kan ver schaffen over "Eigen. Hulp"ook al zou het nog zo gering lijken te zijn. Zoals de aandacht^ lezer zal opmerken, is dit nummer van hybride aard: de tekeningen zijn op onze antieke machine gestencild en de tekst is offsetdruk. We hopen, dat we binnen niet al te lange tijd eindelijk puur offsetdruk kunnen leveren. 51 abonnees voldeden hun/haar abonnementsgeld voor de lopende jaargang. Een HENIGTE abonnees voldeed "voor 1980", terwijl dit volgens mijn boeking voor jrg. XV was. Daarom zie ik mij genoodzaakt een 'herinnering bij te voegen. Als U meent, dat ik het mis heb, laat U dan a.u.b» even wat van U horen. VERBETERI N G E N en A A N V U L L I N G E N De heer Lepoeter stuurt een uitgebreide aanvulling op de verklaring op p. 23 aangaande het Vlaamse geld. 1 2G schellingen; 1 schelling 12 stuivers; 1 schelling 12 groten; 1 groot 24 mijten. De onderverdeling van de stuiver als geldstuk is: 1 stuiver 8 duiten; =16 penningen; 48 mijten. Tot zover hierover dhr. Lepoeter uit Kapelle, Toevallig kwam hij zijn schrijven met aanvullingen/verbeteringen zelf brengen. In "De Nederlandse munten" van Dr. H.Enno van Gelder (tot voor kort directeur van het Koninklijk Penningkabinet te Den Haag), Aula-pocket 1 972., staat op'p, 47, dat in. Holland de groot onderverdeeld werd in 8 penningen; in Vlaanderen in 24 mijten (met munten van 1 foi/t en van 2 mijten 1 korte); in Henegouwen in 12 penningen, terwijl in Brabant de nieuw ingevoerde Vlaamse groot gelijkgesteld werd met 36 Brabantse mijten (1434). Dit. kon dus ter plaatse geverifieerd worden. Lepoeters verbetering van p. 30, waar staat: "1 Vlaams 240 stuivers" is inderdaad een lelijke slip of the mindl Dat moet zijn: 1 Vlaams =120 stuivers. Een Amsterdamse abonnee schreef ons: "Als wij als kin der-en vroeger rumoerig waren, zei moeder:'Het lijkt de bende van 3an Cardoes wel.' Zou dezelfde bedoeld zijn als 3an Catoen?" Drs. 3. Boonman te Goirle wist telefonisch mede te delen, dat hij destijds in het Huwelijksboek van de Lands— parochie (vanaf 1735) was tegengekomen op 14 - 6 - 1789 het huwelijk van 3an Catoen en Lucia Valkenberg. De naam Valkenberg is volgens hem Brabants. Boonman kon niet vertellen, of het de beruchte jan Ca toen betrof.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 25