VARIA ZELANDIAE - Sedert 1961 - VERSCHIJNT ongeveer als kwartaalblad. KOST 10 per jaar. Betaling ALLEEN via de AGROBANK GOES: Gironummer van de Bank 1068635 (NIEUW Rekeningnummer 46.16.57.457 op titel van "Varia Zelandiae". REDACTIE: C.D. CHRISTIAANSENVanderbijlparkstraat 23, Oudelande Telefoon 01104 - 390. A.A.3. DE BOO, Oohan Frisostraat 16, Kwadendamme; Telefoon 01194 - 252. CORRESPONDENTIE-ADRES: C.3. ChristiaansenOudelande. OPLAGE: 170. ISSN 0166-2546. VERGETEN BEZITTINGEN Toen in 1979 dhr. Robers bezig was met zijn .opmetingen en onderzoek'van het voormalige Agnietenklooster-weeshuis thans voor een- deel museum, was dhr. 0Bitter bezig, de rekeningen van dat voormalige klooster te transcriberen Hij ontdekte in het rekeningenboek Inventaris Archief der Stad Goes No. 2809 (Voorlopige inhoudsopgave in 1957 door archivaris G. Stadermann No. 2275) de "Rekeninghe van de goederen van. !t Susterhuysde annis XCIIXCIIItich ende XCIIII^0^1" op folio 10 verso het volgende: 0NTFANCK VAN HUYSHUEREN VAN ZES HUYSKENS, ANCOMENDE HET SUSTERHUYS, GESTAEN ALHIER IN 1T SUSTERSTRAETKEN ENDE DAT OVER DE 0AEREN XCIItich, XCIIItich ende XCIIIItich In de marge staat: Die partien accorderen met die voor- gaende rekeninge ende die huyren werden gepasseert, gelijck die hier sijn gebracht. Het eerste huysken, gestaen neffens het Susterhuys, uoert bewoent bij ordinantie van mijne heeren burgemeesters ende schepen(en) bij meester Hendrick Claessen, dus hier memorie Pieter Merckx heeft gehuert het 2e huysken van Meye XCI tot Meye XCIItich om 6 gr. ende Herman Vervoert het jaer XCIIItich om 5 13 s. 4 gr., den zeiven anno XCIIIItich om 5 6 s. 8 gr., comt over dese drye jaeren 17 gr. Vis. Pieter Ariaenz. heeft gehuert het 3e huy(s)ken ende bewoent anno XCII, XCIIItich ende XCIIII om 4 gr. 't sjaers, comt 12 gr. Haeyken Cornelis heeft gehuert he(t) 4e.huysken van heye XCI tot XCIII, wesende 2 jaer om 7 gr. ende d'jaer XCIIIItich om 3 gr., comt t'sarnen 10 gr. Meester Pieter Levendael heeft gehuert ende bewoent het 5e huysken de jaeren verschenen Meye XCII, XCIII ende XCIIII om 4 gr. 't sjaers, facit 12 gr. Jan Mathyssen heeft gehuert het laeste huysken, wesende het houcM (einde fo. 10; vervolg fo. 11 recto:) houchuys (sic) van Meye XCI tot Meye XCII om 6 gr. ende

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 2