- 58 - 't Is hier werrn en heel gezellig, Hoar t stinkt er ua naar t roet. Komt moar voort; 'k haauw nie van sukk'len. Toe, courage; 't is hier goed." Toen die twee dat sarren heurden, y Vlogen zr op den sprokk'loar oan En in t.e midden van den schoorsteen Kregen ze den man tot stoan. "Nou," zee Kloas, "ge hebt gewonnen! Ben-d' ook smerig en wa zwart, k Zeg: Ge zijt toch flinke kerels En ge hebt 'en mannenhart." Aonstonds mos ie mee naar 't roadhuus En deur 't peurtje van den trap! Allen, drie moar uutgezunderd Lachten hart'lijk mee dien grap. Dit naamloos rijm kan van een Centsprent overgenomen zijn. Jammer, dat de plaats van het gebeurde niet vernoemd staat, "'t Peurtje van den trap" (derde regel van onderaf) zou wel passen bij de gevangenis onder het bordes van het stadhuis van Hulst. NAKIEN IN EN BIJ HEINKENSZAND Tijdens mijn genealogisch onderzoek van de familie Boon man, kom ik herhaaldelijk veldnamen e.d. tegen vanaf de 17de eeuw, die vaak niet meer bekend zullen zijn, maar toch gedeeltelijk enkele autochtone bewoners bekend kunnen voor komen, als ze die namen weer eens horen. Veel namen zijn trouwens nog algemeen bekend, maar deze worden dan vanwege hun betrekkelijk vroege vermelding of attestatie meegedeeld Ik geef dus hier als het ware de toponymische afval onder mijn genealogische pluktijd. Mogelijk weet men nog deze of gene appel bij de oorspronkelijke boom terug te leggen. Beseffend, dat nog veel appelen onder de bomen zijn blijven liggen, laat ik hier mijn samenraapsel rollen. - 59 - Heinkenszand schijnt zijn bewoners behoorlijke uitgaans gelegenheid te hebben geboden, want ik kom er vijf café namen tegen. Mogelijk bestond er een gezonde concurrentie, want onder meer op 3-4-1-809 lezen we, dat "ües namiddags 2 uuren" Hendrik Minnaar te Heinkenszand zal laten ver loten in zijn herberg "een extra vet verken". (Las. 2825, nr. 92) -De cijfers achter de namen geven het jaartal van de vermelding aan. -Voor de verklaring van de nummers: zie achter aan De vijf cafénamen zijn: 1. den herberge van den rooden os, staande in het midden van desen dorpe (1720); 2. de Hoo- gedeure (1718); 3. de Kooninge van Engeland int midden van desen dorp (1719); 4. de Prinsse (1717); 5. den Toelast (1711 Enkele boerderijnamen en de aanduiding 6. het Schutters hof (1691, 1707), gelegen ten noorden van de hoeve, ge kaamd 7. ds Brouwerij (1691 1707); woonbuijs, schuur en erve op 't zuydeinde van desen dorpe op Ambachtsheeren— dijk,genaamd 8. t Spaans Anker (1785); woonhuys int mid den \yfen desen Dorpe op Ambachtsheerendijckgenaemt 9. de 3 Klavers 1711een hoefken, schuer en backkeete staende int Oudelant, genaemt 10. de dry Hammen (1729); een hoeftje, genaamd 11. de Capelstee. staande en gelegen in 't Oudeland (1785). Samen met de buitenplaats Barbestijn wordt door Anna Hurgronje op 1 7-8-1782 ook de boerderij 12. de Warande met 84 gemet en 21 roeden verkocht voor 4008.11 .11 den hoop. Warande is een ander woord voor lust-hof, sejo grote tuin met bomen bij een buiten. Dezelfde naam komt nog voor in Tilburg, Oosterhout, Turnhout en zeker ook nog in andere plaatsen, Voor de boerderij 13. de Rover in de Nieuwe Grayer is waarschijnlijk informatief: pompejus de Rover verkoopt grond in den niewen Crayert in den Oost en West Rover (1716). Er zijn nog heex wat meer namen met een persoonsnaam zoals in nr. 13. Twee welen: 14. de Doomanse Weel (1711), uiteraard ge—

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 31