- 60 - noemd naar de aldaar wonende familie Dooman, herhaaldelijk vermeld in de 17de en 18de eeuwse stukken; 15 de Daniels- weel (1712): hoefken int Vlaenderken aen denDanielse Weel. Mogelijk zegt het volgende uit 1617 iets voor de naamsver klaring: In Vlaenderke zuyt Danyel Corn. Langemaere. Enkele wegnamen: 16. het Jonge Piers weeq.ie in de Oude Crayer (1808); in de Noordzak 17. Petjes weg bewesten de raaye (1741). We zijn zeker wel gekomen tot de verklaring van'18. Clara's pad. Op 8-7-1784 verkoopt de Weledelge strenge Heer 0. Stokman uit naam en voor Mejuffr. Clara van der Stelle, Weduwe van Wijlen de Wel Ed. H^" Poos de Lasabel, 287 roeden aan Pac. Boonman. In 1785, 1791 en 1807 komt de naam achtereenvolgens voor als klaertjes pat, Claars Pat en Clarispat. Pas na 1 784 komt de naam zeer veel keren voor, daarvóór nergens. We gaan verder over Henkenszands dreven: 19. het Elle- weegtie 1741in het Oudeland 20. het roeye weghie (1714) en aldaar ook 21. het Kouse weeqje (1779), genoemd naar 22. de Kouse: zaayland, zijnde een uytgeslagen Bos in. het Oudelant, zoo genaemde Kousse, groot 6 gemet 294 roeden (1803). Ten westen van het Oudeland lag (ligt?) 23. de Horen- dijck (1617) of moet ik aldaar (Las. 2792,.f.74) hovendijck lezen? Een belezener speurder in archivalia dan ik, zou mij ook kunnen helpen waar ik vastliep op het hierna onder streepte uit 1618: "een huusse staende int dorp int Oost-er' lant binnen int 24. he.jmi.ingse nu de tijt besloten is ende dat binnen int gemercken Oost de selve strate zuut Pan Poosse Smit west d h (wed.?) burgemeester Watervliet.".... l/raagtekens alom: staat hier he jmijngseen wat wordt er mee bedoeld? (Adres schrijverAcacialaan 44, Goirle.) We komen heel wat veldnamen tegen met het basiswoord meet. Een meet is een klein lapje grond. In de Wester- guite twee gemet, genaamd 25. de Gleemeet (1646); in de Oude Kamer 26, de Poppemeet (1681en in het Nieuw Landeke een zaailand 27. de Trapmeet (1617). Ik herinner me nog Heinkenszandse stukken, waarin steeds ene Dingenis van de Verloremeet voorkomt. Deze naam lijkt wel een klein zusje van de Verlorenkostpolderi De aan de meet c.q. polder be- - 61 - stede uitgaven werden achteraf als verloren beschouwd. Er resten nu nog wat veldnamen. 28. De lange Ballen in het Oude Nieuwland (1679 en 1712) en ook nog aldaar 29. de Mispelblom (1679). In Mis pelblom kan zeker de familienaam zitten. In de Westcrayer onder s-Heerenhoek 5 gemet 77 roeden zaailand 30. den Gouden Lanteern geheten (1741); 2 gemet 90 roeden zaai land in de Oude Kamer heet 31den Hooqh Huysse boom— gaert (1677) en aldaar liggen ook nog 32. de Lamshoek (1678) en 33. het Bloteland (1616), dat ten zuiden van 34. de Capelrve ligt (1616 zal waarschijnlijk oud kerke lijk bezit zijn geweest); in het Oudeland 35. den Duijven— kamer, 2 gemet en 194 roeden (1713). Een smakelijke naam voor een weiland van 2 gemet 119 roe den onder Baarsdorp is 36. het Lekker Beetie. Eveneens uit de culinaire sfeer een aanduiding voor zeer vruchtbaar land is 3f. het Oliekoek,]e, in 1676 geschreven als 1olycouckye in de Westerguite1Een oliekoekje was altijd een stukje grond, waaromheen meestal iets cirkel vormig een sloot liep en dat zo associaties opriep met een oliekoek. Op dit oliekoekje staat sinds 1978 een nieuW/huis annex schuur, bewoond door de familie M. Vermue BonnmanDe vader van M. Vermue heeft nog gezien, dat hier een sloot het oliekoekje omgaf. Er zullen onder Heinkenszand nog lekkere hapjes zijn blijven liggen, maar het was ook niet de bedoeling, tot; op de bodem te gaan en van alles hapklare brokken te maken. Wis het heeft gesmaakt, kan zelf verder proeven. Alle 37 nummers zijn gehaald uit Lasonder en elke al daar gevonden attestatie zou met vele andere te vermeer deren'* zijn. 1 2818, nr.143 8 2803, f. 124 2 2819, nr. 93 9 2819, nr. 183 3 2819, nr. 95 10 2820, nr22 4 281 9, nr. 102 11 2803, f. 117 5 2819, nr. 108, 185 12 2802, f. 89-90 6 2795, f. 31 13 2819, nr, 121 7 2795, f. 31 14 2819, nr. 187

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 32