- 62 - 15 281 9, nr. 141 171 26 2810 op 16-4-1681 16 2823, nr. 49 27 2792, f. 62 17 2803, f. 159 28 2810 op 22-2-1679 18 2822, nr. 28 29 2810 op 22-2-1679 2823, nr46 30 2810, nr. 182 2803, f.127, 175 31 2810 op 27-7-1677 19 2820, nr. 182 32 2810 op 12-6-1678 20 2810, f. 216 33 2792, f. 61 21 2812 op 26-2-1779 34 2792, f, 61 22 2823, nr2 35 2801, f. 74 23 2792, f. 74 36 2821, nr. 145 24 2792, f. 123 37 2783, f. 1 25 2798, f. 3 G 0 I R L E 3. BOONMAN DE NASSAUWEG ONDER s~HEERENHOEK De "Toponymie van s-Heerenhoek" (door P.S.G. Raas; uitgegeven door de Heemkundige Kring 'De Bevelenden1980) is zeker een goed boek» Het is vooral overzichtelijk opge bouwd. Maar uiteraard heeft de schrijver de stof niet uit puttend behandeld-, Dergelijk werk laat altijd nog vragen onbeantwoord. Mijn eigen artikeltje over de Heinkenszandse namen is daarvan een duidelijk voorbeeld. Onze tijd en ken nis zijn nu eenmaal beperkt. De volgende opmerking is dus niet als kritiek bedoeld, maar alleen als aanvulling: Bij de Nassauweg zou een heel verhaal hebben kunnen vol gen. In Las. 2809, folio 107 op 2-9-1666 is sprake van be paalde regelingen van grond aan de Nassauweg, toekomende Willem Adriaen de Nassauwe Heer van Odijk en Vrouwe Elisa beth van der Nisse. Het zou een aparte studie kosten, precies de achtergron den te achterhalen van wat Maurits' bekende bastaardzoon aldaar te regelen had. Met deze man zal ook de naam ver band hebben, want niet veel komt zo maar uit de lucht vallen G 0 I R L E 3. BOONMAN - 63 - EN NUINPOLDEREN MAAR l (Verslag uit Lasonder 3772WolphaartsdijkNr. 33.) Compareerde voor scheepenen naargenoemt en geteekend, Adriaan van Velzen, schaapherder op de hofstede van de Hoog Edelen Heer W.E. Baron de Perponcher - Sedlnitzky, Heer van Wolphaarsdijk &Ga, &Ga, &ca, &ca, daar pagter af is geweest Corn, van der Bliek. Alsmede de persoonen Mari nes de Feber en Oanis Roelof, beide dijkwerkers en vletters aan de watering van gemelten eijlande; beneffens Marqus Liefbroer, schaapherder en pagter van cie schor Hongersdijk.; alle van competenten ouderdom. Verclarende zij comparanten ten verzoeke van gemelten Heer W.E. Baron deperponcher SedinitzkijHeer van Wolpaarsdijkbij waare woorden in plaats van eede, de waarheid te zijn. En wei hij eersten de posant, dat hii op Woensdag den 27 Oanuarij 1 779 op order en last- van de Heer Adriaan PaardekooperRendmr. van de Am- bagtsheeren van gemelten eijlande Wolphaarsdijk, met sehaa- ^pen en lammeren toebehoorende gemelten Heer van Wolphaars dijk) is gaan grazen en weiden op het schorreken, leggende annex, den Polder Oudwolphaarsdijk of Oostkerke Ambagt en be noorden den zeedijk van gemelten polder en ambagte. Dat hij deposant, van gem. zeedijk tot op gemelte schor, die schaa— pen en lammeren heeft gedreven droogvoets, zonder belet van eenig water en dezelve ook wederom tegen den avond, nadat hij deposant met den tweeden en derden deposant, die ziq bij hem hadden vervoegd, dat geheele schorretje en desselvs situatie hadden bezigtigd, alzo van de gem. schor heeft af gedreven, op de vaste wal of gemelten zeedijk, zonder be let of hindernis van eenig water als vooren - of schoon al y„eel gewassen was - verklarende hij deposant, in staat te -zijn in voegen als vooren, een der grootste kudden scha pen of ander vee op gem. schor zonder verhindering van ee nig water, het zij voor of na de vloed, te konnen brengen. Uerders verklaren de beide, zoo tweeden als derden de posant de waarheid te zijn, dat zij met gem. herder of eer sten deposant met die schapen en lammeren mede als voor door hem verklaard, van de vaste wal of zeedijk van Wol phaarsdijk tot op gemelte schor zijn gegaan en na verblijf en

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 33