64 - en bezigtiging van dat schar, aak wederom met hem en zijn vee daar zijn afgetrokken, zoo als door den eersten depo sant is verklaard, alles zonder■hindering van eenig water® Ook verklaard den vierden comparant, dat. (men) volkomen in staatis om een kudde schapen of ander vee zonder eenige verhindering van water van de vaste wal van W.olphaarsdljk of- van desselfs zeedijk, te brengen op gem. schor, en dat wel op. diverse plaatsen, daar. bet gemelte. schorreken .zig van tijd tot tijd eenige jaren herwaards met de, Wolphaars- dijksen vooroever heeft vereenigt. Eijnde.lik verklaaren de drie laatste deposanten, dat zij al meerder dan vijfentwintig jaaren hebben gezien, dat meenigte van. menschen van de. vaste .wal van jjjolphaarsdijk droogs.voets zijn gegaan op en af vnorschreve -schor: om mos selen kreukelen te haaien, zoo als ook zelve door hun deposanten menigmaal in eijgener persoon is geschied, en nog van tijd tot tijd word waargenomen en dat de toegang daartoe op diverse plaatsen voor. tegens woordig kan werden. ondernomen. Eijndigende zij. deposanten hiermede hunne verklaringen,..: gevende voor redenen van wetenschapal hetzelve alzo te hebben waargenomen,, gezien en ondervonden;, presenterende eed,, is 't nood. .r Ter kennis en presentie van Engel 'Westveer en Matthijs van Straalen, schepenen-van Sabbing Oost-en Westkkebe- gripende den Eylande Wolphaarsdijken. tot confirmatie geteikend (u.g.) Engel Westveer Adriaan van l/elsen M. van Straaten Mar in ijs De feber .lianus Roelof Markus Lief Boer Mij bekend. - als Secret.: (w.g.) L. Paardekooper Az. (N.B-. Paardekooper was beslist molenaarsknecht op "Gods molen, want op de eerste pag. staat in marge bij geschreven"Copie dezes afgegeven 25 april 1811.") CANTERBURY, KENT (Engeland) P, A. HARTHOORN - 65 - BIE KEES KLAP IN DE SCHEERWINKEL A 'k zo is over den ouwen tied dienke, dan zie'k de scheerwienkel van Kees öeltied êêst vo me. Wat was t!r u-och ooi tred gezellig, 11 G'ien 'r nie oöltied zo zacht zinnig ni toe, oor, wan di wier gin maens verschoond en ge mag er tegen kunne, a-je je zaligheid is goed ezeid wier, en den koo—je 'n ander z'n vet ok is trug geve. 't Was nae den eten en 'k zei: "l/rouwe, 'k gae m'n laebe knippe. 't Is neg wae war vroeg, mèr anders zit 't wi stikvol." "Noe moe je toch oore," zei ze, "of je noe om zes uren gaat of om achte, je kom toch nie thüus vo alf tiene, as je weggejoge oor uut dat wauwel- En dan gae me noe mer is kieke, wat of Kees weer an ft verkondigen is. Keep was bezig om er een in te zepen, 't Was Arjoon, ji vasre klant. Die was dikkeis Oen eesten en ie gieng gewonelijk 't leste weg. Arjoon was 'n echte grappemaeker en ie was zo gevat: ie uo overoöl 'n antwoord op -je kon nie begriepe, oe of 'n d'r an kwam. Kees, die oo nie zöo'n ergen zachten and van inzepen, mae dat waere me a lank gewoon» Ie zei zo onder 11 in zepen: "Wel, Arjoon, is dat noe geen lekkere zachte zeepe? Ze schuum lekker, ee." "Oa, 't gae nog a," mom pelde t slachtoffer mee 'n mond vol zëepe, "'k voele teminste niks; schume doe ze genoeg, wan je smeer m'n mond glad vol. die gae net te waerKe, of je 'n schure an ?t teren bin." a Docht t wae," zei Kees, "dat 't wi nie goed zou we^e bie joe. Noe ae 'k de Deste zeepe gebruukt vo joe. Betere is t'r nie te kriegen as zêepe van de l/ergulde Hand," zei Kees. "Dus, dat is dan roe zeepe van de vule hand, a !k je gaed verstaen ae," zei Arjoon. Noe, dat was wat, oor; de wienkel startte naebie in, zo wier er Actum Wolphaarsdijk den 18 Februarij 1779. kot*AEn ma0k' r'°B mae da ^e'r bie komt» wan ze kunne Jd bi toch ook me misse. Ier, neem je pupe en ie tebak mae mee, wan je smoke di zö da je je nie kan zie zitte van de mist."

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 34