6 - der dsn zomergerst. ü/gerst gaf een opbrengst van 13 - 28 zak pv gein.. Zgerst 15 - 24 zak/gem. Detienden .bedroegen klgerst ƒ9,29 6,32 7,92 8.58 p. gem. TARWE. V. - V ■De wintertarwe was in grootte van oppervlaktehet eerste gewas. Sommige boeren verbouwden wel- 40 gemeten. De op brengst liep uiteen van 11 tot 15 zakken/gem, met een uitschieter van 22 zak/gem Zomertarwe werd maar 2 keer verbouwd; met een opbrengst die er wezen mocht van 22 zakken/gem. - C De tienden voor de tarwe bedroegen 6,20 - 8,58 - 9,24 - 7,26 9,24 en 9,90 p. gem. HAVER, Verse,hillende boeren zaaiden ook haver. De opbrengsten varieerden van 20 tot 26 zakken/gem en de tienden bedroe gen bijv. 4,80 - 6,24 - 6,72. PAARDEBONEN. '.'V: Dit gewas trok mijn aandacht door' de grote omvang. Deze bedroeg soms wel 18 gemeten en in de hele polder wél 180 gemeten. Na aftrek van de consumptie voor de eigen veestapel, zal er wel een flinke hoeveelheid overgebleven zijh voor de markt. België schijnt nogal wat afgenomen te hebben. Met de paarden is dit gewas nu van de bedrijven verdwenen. ERWTEN Erwten werden ook nogal wat verbouwd, zij het dan heel wat minder dan de paardebonen. Hen gebruikte in die tijd nog geen kunstmest en men zal de vlinderbloemigen graag in het bouwplan) opgenomen hebben, omdat de ingeploegde wortel stikstof in. de bodem bracht. BRUINE BONEN. Die werden slechts door 1 boer verbouwd; 1 gem 210 RR. Merkwaardig was, dat de paardebonen bij veel boeren 13 zakken opbrachten; bij een 11 en een 12 zakken/gem. De tienden bedroegen hier meestal 4,81 De opbrengsten van de erwten varieerden van 12 tot 14 zak p. gem; net als bij de telers van paardebonen .meestal 14 zakken; tienden 6 a 7 gld. Bruine bonen gaven 12 zakken en de tienden bedroegen 9,84. VLAS. Werd slechts éénmaal verbouwd. Dit was ook wel enigszins opmerkelijk, want de voorgaande jaren hadden goede prijzen opgeleverd. Dit kwam door de Amerikaanse Burrgeroorlog. De ZuidelijkeStaten konden toen minder katoen exporteren, ook al door het afschaffen van de slavernij. meekrap. 'V'. f h Zelfs de meekrap trok hierdoor weer aan: er werd 6 gemeten geplant en de tienden bedroegen 9,50/gem. Dit gewas werd ook niet door iedere boer verbouwd en het areaal was ook niet zo erg groot. Meekrap is een gewas dat 2 a 3 jaar op het land staat, .eer de wortel wordt geoogst (om -de meekraprode kleurstof ga- rancine) en nu is het in dit geval mogelijk, dat het één- en tweejarige meekrapgewas, dat niet geoogst kon worden, ook niet tiendplichtig was en dat er zodoende toch een groter stuk polder mee beteeld was dan uit het Tiendboek blijkt. Ook was er in die tijd nog geen meestoof in Rilland. Die zou pas in 1879 gesticht worden. Deze stoof (waar de mee- wortel gedroogd, gedorsen, gemalen, gesorteerd en in zeer grote vatentot 120G pohd ter bewaring gereed gemaakt werd) is maar 1 jaar in bedrijf geweest: toen was de her leefde meateelt ter ziele! De boeren brachten hun product vóór 1879 waarschijnlijk naar de stoof te Krabbendijke: Bij zijn overlijden in 1791 had de landbouwer 3. Butijn y5" portie in de nieuwe meestoof van Krabbendijke. De tienden bedroegen toen 0,75/gem. AARDAPPELS. Deze werden ook maar weinig verbouwd, hoewel het financi eel een goede teelt was. "De aardappelziekte" Rhizoctonia) echter, maakte, dat er veel risco aan verbonden was.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 5