De aardappels zullen wel meest voor eigen gebruik en voor het personeel geweest zijn. De burgerij als afnemer zal hier in.Rilland niet zoveel hebben betekend. Rilrand nad maar 750 inwoners in die tijd. Voor aardappels betaalde men 3 tienden. VOEDERGEWASSEN. PAARDEPEEN en FIANGELWORTEL werden zowel afzonderlijk als op hetzelfde bedrijf verbouwd. Ook hier gaf men 3 per gemet aan tienden. KLAVER wordt niet genoemd, maar men zal ze wel verbouwd hebben.. LUCERNE wordt ook niet vermeld, maar in die tijd begon men daar toch mee. Deze gewassen zullen niet tiendplichtig geweest zijn even- al s kunstweiden., UIEN kwamen ook niet voor in 't boekje, maar 3 maal werden ze er bij geschreven. De oppervlakte was niet groot: 2 gemet 90 roeden 1 gemet 60 roeden 1 gemet; 265 roeden. Zoals bij alle hakvruchten 3 aan tienden. SUIKERBIETEN werden nog niet verbouwd, maar de aanleg en opening^ van de spoorlijn zal hiertoe wel aanleiding ge weest zijn, dit te gaan doen. KARWIO werd ook niet genoemd. Tóch is dit gewas in de volgende jaren een belangrijke teelt geworden, merkwaardig: in de Wilhelminapolder en in Rilland. Karwij werd gezaaid onder paardebonen als dek- vrucht Ten behoeve van de Tiendheffing was de polder in blokken verdeeld, die in de Reigersbergse polder samen vielen- met de hoofd- en de dwarswegen en de zeedijk, onder vermelding van de eigenaar, bijv.: - •- "De hoek van dhr. Fleeuwsen -en tusschen den eersten en tweeden dwarsweg, zeedijk en de heer v.d. Perres land. Onder aan de bladzij wordt dan de pachter genoemd; in dit geval: "0. Blok 0z." Deze moest in totaal van 105 gemeten en 15 roeden betalen 757,45 Af -g- 151,49 Dit laatste (20 was voor de rijksbelastingen bestemd. Verder moest 3. Butijn 2,6.0" 52 stuivers precies de waarde van de oude Zeeuwse Daalder) betalen voor de kerk. Butijn bewoonde de hofstede "Lindenzgrg" De pachter van de boerdrij t Hof Slicher van Bath" moest 2,60 betalen voor de veldwachter. Uat de opbrengsten, hievoor gemeld, betreft, willen wij opmerken, dat het hier gaat om geschatte opbrengsten. Flissbhien zullen ze iets hoger uitgevallen zijn in de prak tijk. Naar de schatting moest de belasting betaald worden en hierin zal men toentertijd wel niet zoveel van mening heb ben verschild als in onze tijd. RILLAND-BATH 3.J. simke RAADSELRI3F1 Eerst was 'k jong en schoon En droeg een blauwe kroon. Toen werd ik oud en stijf En kreeg een band om 't lijf. Toen.werd ik op en neer gedragen, Gestoten en geslagen. En naderhand werd ik met eer Gedragen door vorst en heer. Hoorde dit Nederlandse rijm door een Zeeuw reciteren, jan. 1959. (Oplossing: laatste pagina). f -

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 6