In het steeds groter wordende Europa is de aandacht voor het regionale niet verdwe nen. Integendeel; met de Euregiogelden worden gebieden met een in de context van Europa belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke of andere waarde de moge lijkheid aangeboden om dit aspect verder uit te werken. Projecten die grensoverschrij dend zijn, staan extra in de belangstelling zoals de verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog, gelegen in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Oost- en Paul Stockman West-Vlaanderen. Men is geneigd te denken dat door het wegvallen van de binnengrenzen tussen de Schengenlanden, leeg staande douanehuisjes en naar de hemel wijzende slagbomen de aandacht voor de grenzen is verslapt. Dit is absoluut niet het geval. Om de eigen identiteit niet te verliezen oriënteren regio's zich op het ver trouwde en bekende. Dit uit zich onder andere in de bestudering van de eigen geschiedenis en omgeving waardoor het bewustzijn van de eigen identiteit bin nen een groter Europa groeit. De Europese Unie moe digt de bezinning op het regionaal bijzondere met Europese betekenis aan en ondersteunt het financieel zoals het project 'Staats-Spaanse Linies'. Oud slagveld Omdat het initiatief voor het project genomen is door de provincie Zeeland en de linies voor negentig pro cent op Nederlands grondgebied liggen, is gekozen voor de naam Staats-Spaanse Linies, waarbij Staats staat voor Nederlands. Enkele forten ten zuiden van Axel en ten westen van Sluis liggen op Vlaams gebied. De bedoeling ervan is waar mogelijk de linies die ten 21 Zeeuws Tijdschrift 2006/1-2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2006 | | pagina 25