ARCHEOLOGIE 33 Bij de inrichting van het Zeeuws Museum in de abdij in 1972 stelde de architect Kbo Liang I uit diverse fossiele mammoetbeenderen een mammoetskelet samen. Hij bevestigde de beenderen daartoe aan stalen draden die van de vloer tot de zoldering reikten. Door het schitterende concept van het brede wandvlak, de vertikale draden en het daarin opgehangen skelet was het behalve een geologische presentatie ook. een kunstwerk van grote betekenis. De mammoet kreeg, naast de Zeeuwse wandtapijten, een internationale vermaardheid. Hij is het vorig jaar verwijderd ten behoeve van de nieuwe ingang van het museum op deze plaats. Foto Jaap Wolterbeek. een groot vertrek op de begane grond en bleef daar tot de verhuizing van de museuminventa ris naar het Abdijcomplex in 1972. In de 'Steenen kamer' waren te zien: "alle in den grond gevonden natuurlijke of kunstmatig gevormde voorwerpen". In 1925 nam P.J. van der Feen het beheer van de 'Steenen kamer' over van de bekende numismate mej. M.G.A. de Man. Conservator van der Feen omschreef in dat jaar kort en krachtig wat de 'Steene kamer' zou moeten bevatten: "voorwerpen betreffende de archeologie, de palaeontologie en de geolo gie van Zeeland". "Deze drie vakken, hoe hete rogeen ook, moeten bij het onderzoek van de bodem samenwerken", aldus Van der Feen in Archief 1926, p. VII. Het is in de loop der jaren de wens van velen geweest om in een nieuwe opstelling de drie bovengenoemde vakgebie den in nauwe samenhang vorm te geven. Wat in het oude museum op min of meer primitieve wijze lukte, maar wat bij het inrichten van de archeologische afdelingen in het Zeeuws Mu seum in het Abdijcomplex door beperkingen van ruimtelijke en esthetische aard niet goed mogelijk was, is het brengen van een instructief verhaal over de vroegste geschiedenis van ons gewest, gebruikmakend van bodemvondsten, reconstructies, opgravingstekeningen, kaarten, foto's enz. Hopelijk zal, nu een grondige reorganisatie van het Zeeuws Museum op komst is, een weten schappelijk verantwoorde herinrichting van de afdeling Archeologie, Geologie en Paleontolo gie tot stand komen. Vanuit het Genootschap zal desgewenst daaraan van harte medewerking worden verleend!

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1991 | | pagina 35