HET ZELVE ANDERS' CRAYENSTEIN I.H. Vogel-Wessels Boer 34 ZEELAND IN BEELI Noordwaarts van de stormvloedkering ko mende valt ons even voor het dorp Burgh aan de rechterzijde van de weg een boerderij op. Intrigerend is dat dit eind-negentiende-eeuwse gebouw op een door een gracht omsloten ter rein is gelegen. Op de gevelsteen boven de voordeur valt te lezen: 'Huize Kraayenstein. De eerste steen gelegd door W. Vis 22 juli 1890'. Op deze plaats moet dus het kasteel Crayen- stein hebben gelegen. Over dit slot is weinig bekend. De eerste vermelding dateert uit het midden van de vijftiende eeuw. Bewoner was een zekere Floris van Haamstede, Heer van Moermoncl. Door vererving blijft het kasteel tot 1623 in het bezit van afstammelingen van deze Floris. Hierna komt het door verkoop in han den van verschillende eigenaren. De bekendste is Pieter de Huybert, Heer van Burgh en raad pensionaris van Zeeland, die het in 1669 aan kocht. Hij was nog via Johanna, dochter van Witte III van Haamstede, verwant aan de vroe gere eigenaren van Crayenstein. Gezien zijn rijkdom en functie mag worden verondersteld dat hij aan dit 'familieslot' het een en ander heeft laten verbouwen. De oudste afbeeldingen van Crayenstein da teren van het einde van de zeventiende eeuw. De bekendste is een gravure, afkomstig uit de Nieuwe Cronyk van Zeeland van Smallegange (1696). Hierop staat Crayenstein afgebeeld als een dan vrij nieuw en statig landhuis. Een teke ning van Hildernisse uit 1695 toont echter een gebouw met meer bouwgeschiedenis dan op de gravure van Smallegange. De weergave van Hildernisse komt bijna geheel overeen met die van Pronk uit 1743. Pronk gaat door voor een kundig en precies tekenaar. Van de Cronyk van Smallegange daarentegen is bekend, dat niet alle opgenomen prenten even nauwkeurig zijn. Mede op grond hiervan en van de nog aanwe zige funderingen moet de afbeelding van Hil dernisse redelijk betrouwbaar worden geacht. AJb. 1. Plattegrond, voor- en achteraanzicht van het slot Crayenstein. Achttiende-eeuwse kopie in kleur naar tekening van Isaac Hildernisse uit 1695. Op de afbeelding rechtsboven, i.e. de ach terzijde van het slot, is de erker te zien die in het huidige Kraayenstein is opgenomen. (Rijksar chief in Zeeland, Zelandia Illustrata II1734). 'tft'-a ff fteÏM t.'rm Mkftv»/

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1991 | | pagina 36