SIGNALEMENTEN 40 SIGNALEMENTEN Coo-Wijgerinck, Mechteld de; Otto S. Lankhorst Jan Roes (red.). De gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste eeuw. Zeist: Kercke- bosch bv, 1989- KDC Bronnen Studies, 20. 376 blz. Hoewel de bundel De gezegende pers niet meer zo recent is, lijkt het toch wenselijk er de aan dacht op te vestigen omdat ook aan de Zeeuwse katholieke persgeschiedenis aandacht besteed wordt. De als deel 20 in de reeks Bron nen Studies van het Katholiek Documentatie centrum te Nijmegen verschenen bundel bevat bijdragen van 22 auteurs over diverse onder werpen, gerangschikt in de rubrieken 'Nieuws en geschiedenis', 'Journalisten en redacteuren', 'Landelijke pers', 'Regionale pers' en "Week- en maandbladen'. De aanleiding tot het samenstel len van de bundel was het verschijnen van het eerste deel van de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken BKNPover welke onderneming Otto Lankhorst uitvoerig verslag doet (p. 13-36). De BKNP, die ook on-line toe gankelijk is, zal bij voltooiing vijf delen omvat ten en een belangrijke complementaire functie hebben naast de CCP en de CCD (de centrale catalogi van periodieken, resp. dagbladen). Eveneens van Lankhorst is een goed gedocu menteerd opstel opgenomen over de katholieke dag- en nieuwsbladen in Nederland tot 1940 (p. 37-72) met als bijlage (p. 73-83) een overzicht van de 299 geïnventariseerde bladen. Uit de provincie Zeeland wordt een aantal katholieke bladen vermeld: de Nieuwe Zeeuwsche Couranthet Dagblad van Zeelandhet Hulster- blad, Zelandia, het Land van Hulst, de Schelde- bode en de Zeeuwsche koerier. Het Dagblad van Zeeland, dat opgegaan is in het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland, krijgt vrij uitvoerig aandacht in het artikel van Jan Brouwers over 'De journalistieke charges van Albert van de Poel' (p. 129-142), de hoofd redacteur van genoemd blad, die als Vlaams ac tivist uit de Eerste "Wereldoorlog moest uitwij ken naar Nederland en hier een journalistieke carrière begon. Het actievoeren had hij niet ver leerd: ook zijn dagblad gebruikte hij graag voor politieke campagnes. Dat hij daarbij niet de juiste kijk had op de ware aard van het natio- naal-socialisme heeft ertoe bijdragen dat zijn rol na de Tweede "Wereldoorlog was uitgespeeld. Het boek bevat een index (p. 370-376) en een literatuuropgave betreffende de katholieke persgeschiedenis (p. 10-11). PJV Nescio J.H.F. Grönloh], De uitvreter. Histo- risch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur, verzorgd door Lieneke Frerichs. Deel 1: Teksten; dl. 2: Apparaat. Assen enz.: Van Gorcum, 1990. Mo- numenta Literaria Neerlandica, IV. 165 356 blz. In deze ook als Utrechtse dissertatie verschenen teksteditie van het bekende verhaal De uitvreter van Nescio wordt uitvoerig het ontstaan van deze tekst nagegaan en becommentarieerd. Lie neke Frerichs heeft alle snippers papier en an dere bronnen bijeen gezocht en gerangschikt volgens de richtlijnen van de moderne tekstedi tietheorie en -praktijk. Bij het ontstaan van deze uiteindelijk in de Nederlandse literatuurgeschiedenis bijzonder gewaardeerde tekst van De uitvreter is voor Zeeland, met name voor Veere, een belangrijke rol weggelegd (zie m.n. deel 1, p. 135-152). Eén van de manuscripten die deel uitmaken van de tekstgeschiedenis, 'Japie stond op 't zuider- hoofd', is waarschijnlijk tot stand gekomen in de Campveerse Toren. In een van de volgende nummers van Zee land zal mevrouw Frerichs naar aanleiding van haar dissertatie dieper ingaan op de Zeeuwse aspecten van De uitvreter PJV Gerarcline Maréchal, Johannes Duijkerius. Het Leven van Philopater en Vervolg van 't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een in leiding en noten voorzien (Amsterdam 1991) ISBN 90 5183 279 6. In 1694 verscheen in Amsterdam een filosofi sche (ideeën-)roman, het Vervolg van 't leven van Philopater. Het was een anoniem werk, evenals het zes jaar eerder verschenen succes volle Leven van Philopater. Het Vervolg bracht nogal wat opschudding teweeg, vooral onder Hollandse dominees die de anonieme roman herkenden als een dekmantel van verwerpelijk Spinozisme. Kennelijk vonden de Amsterdamse

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 1991 | | pagina 42