Het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letter kunde Man de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (deel 118, aflevering 3) bevat artikelen over Nooit meer slapen van W.F. Hermans (auteur J. Paalvast), over de thematische structuur van Couperus' roman Metamorfoze (auteur P. Kralt) en over de bronnen van het Middelnederlandse wereldlijke Egidiuslied. Daarnaast uitgebreide aandacht voor de studie Circus Dubio Et Schroom: Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme door Th. Vaessens (Amsterdam, De Arbeiderspers 1998). E. Spinoy schrijft een recensie op dit werk van maar liefst zesduizend woorden, waarin hij de studie onder andere van eenzijdigheid beticht. Vaessens zou te voortvarend omspringen met zijn Van Ostaijen-corpus. Vaessens geeft een repliek op de recensie, waarna Spinoys dupliek weer gedrukt is. Al met al een interessante polemiek, voornamelijk over de behandeling van het werk van Van Ostaijen, waarvan Erik Spinoy een kenner is. Over de bespreking van Nijhoff houdt hij zich op de vlakte: daar moeten de Nijhoff- specialisten een oordeel over vellen. In de Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere das alte Erzbistum Köln (Heft 204, 2001), betreffen de meeste arti kelen de geschiedenis van Keulen en omgeving. Een belangwekkend stuk heet 'Die Haltung der kab-Zeitung zu Demokratie und Nationalsozia- lismus' door Vera Bücker. Zij bestudeert de houding van de sterke West-Duitse 'katholische Arbeiterbewegung' (kab) aan het eind van de 'Weimarer Republik', toen de partijcrisis zich toespitste op de wereldeconomiecrisis; de kab was een afspiegeling van de houding van de katholieke politiek in de republiek. De auteur behandelt de krant van de arbeiderspartij, de Westdeutsche Arbeiterzeitung (waz), van 1928 tot 1933. Het was een nuchtere krant met als belangrijkste opgave de opvoeding tot goede staatsburger, daarna pas kwam de politiek. In de nsdap, die vanaf 1929 succesvol was, zag de waz een bedenkelijke ontwikkeling, maar zij onder schatte de gevaren toch. In 1932 was de verkie zingsstrijd aanleiding en noodzaak voor bemoeie nis met het nationaal-socialisme. De bisschoppenconferentie had namelijk verklaard dat de nationaal-socialistische wereldbeschou wing in strijd was met de fundamentele waar heden van het christendom en daardoor kon de krant de autoriteit van de bisschoppen gebruiken als dekmantel bij voorzichtige protesten. In 1933 werd de pers in toenemende mate gekneveld, ook de waz kreeg beperkingen opgelegd. Steeds meer godsdienstige thema's namen de plaats in van politieke. Toch noemde de waz zich sinds 1934 Kettelerwacht (kw), maar de krant behield een wat ambivalente koers: in bedekte termen werd wel gewaarschuwd voor het nationaal- socialisme, maar de mensenrechten werden slechts gedeeltelijk verdedigd, een verdediging vooral gericht op het bewaren van het rooms- katholieke milieu als gesloten leefwereld. Oog voor Vlaanderen. Leo Simons en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd door W. van den Steene, is een boek uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent. De Hagenaar Leo Simons (1862-1932) werd gegrepen door de golf van verjongd nationaal besef, die de laatste jaren van de negentiende eeuw over Nederland en Vlaanderen sloeg. Hij was de uitgever van de 'Wereldbiblio theek', die vanaf 1905 aan veel Vlaamse schrijvers publicatiemogelijkheden bood. Simons was ervan overtuigd dat de Vlaamse taalbeweging een zwak stroompje zou blijven, zolang zij niet gedragen werd door alle lagen van het volk. Hij trad steeds meer op als commentator, spreker en schrijver aan Vlaamse zijde en was er zeker van dat het onvermijdelijk was de Vlaamse posities te radica liseren. Een onvermoeibaar verdediger van de maximale Vlaamse zelfverwezenlijking, een voor stander van een cultureel Groot-Nederland, waarvoor een staatkundige eenwording geen vereiste was volgens hem. De auteur van de biografie vindt dat de stem van deze bewogen getuige van een moeilijke Vlaamse groeifase het verdient uitvoerig te worden gehoord. Daarnaast kwam van dezelfde academie het Jaarboek 2002 binnen, en Verslagen en Mededelingen 2001, 3 en 2002, 1. In de laatstgenoemde staan artikelen over het boek Belladonna. Scènes uit Aanwinsten ruilverkeer 73

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 39