het leven in de provincie van Hugo Claus (auteur M. Janssens) en over het leven en werk van Ernest Claes, en dan vooral over diens Herman Coene-boeken: Het Leven van Herman Coene. Het kind en Het Leven van Herman Coene. Groei. De boeken zijn een verhulde autobiografie en gaan over de liefde van een zoon uit een boerengeslacht voor een dochter uit een semi- adellijke familie. Beide werken zijn respectievelijk in 2000 en 2001 opnieuw uitgegeven. Van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk ontving het Genootschap de Handelingen Nieuwe Reeks lxvii (2002). Dit jaarboek is geschreven door J. Vanbossele en kreeg de ondertitel mee Kortrijk anno 1302. In 2002 verschenen heel wat studies over de beroemde Guldensporenslag uit 1302. Auteurs beschreven de slag, gezien vanuit verschillende gezichtshoeken. Vanbossele schenkt bijzondere aandacht aan de sociaal-politieke voorgeschie denis en aan het beeld van Kortrijk omstreeks 1300; daarna komt de beschrijving van het slagveld en de eigenlijke slag. Hij beschrijft de toenemende onlusten tijdens de regeerperioden van achtereenvolgens Filips lil de Stoute en Filips ïv de Schone. Vlaanderen gedroeg zich steeds meer anti-Frans en in 1297 moest Karei van Valois de Vlamingen tot gehoorzaamheid dwin gen. In korte tijd werden veel steden ingenomen. De Franse opmars leek niet te stuiten, kloosters noch bedehuizen werden ontzien. In 1299 werd de Franse terreur steeds heviger en 4 mei 1300 legde leper als laatste stad de wapens neer. De Paus wees de Franse koning wel terecht, want het regende klachten in Rome. De intimidaties bereikten desondanks een hoogtepunt en uitein delijk mondden zij uit in de slag bij Kortrijk: de Guldensporenslag. De schermutselingen duurden zeventien dagen, maar de beslissende slag werd in enkele uren beslecht, op 11 juli 1302. Het werd een afgrijselijk bloedbad. De Steiermarkischen Landesbibliothek te Graz in Oostenrijk zond een flinke voorraad publicaties uit 2001, waaronder het Historisches Jahrbuch der Stadt Graz (Band 31, 2001). In dit jaarboek staat een aardig artikel over kluizenaars en kluizenaressen, van de hand van N. Allmer: 'Einsiedler und Einsiedlerinnen in Graz'. De omgeving van Graz heeft veel kluizenaars geteld, misschien omdat het klimaat gunstig was om in een kluis te leven. In 1730, het jaar van oprich ting van de Steierische kluizenaarscongregatie, waren er 45 kluizen. Eertijds werd een uiterst eenvoudige houten kluis eigenhandig door de kluizenaar gebouwd. De kleding van de kluize naars werd voorgeschreven en veel bidden was een heilige plicht. Over het algemeen waren ze bekend om hun kennis van de medische weten schap en daardoor van onschatbare waarde; bovendien waren ze schoolmeester. Ondanks hun vele verdiensten werden ze door keizer Joseph li in 1782 als onnuttig gezien en werd hun orde opgeheven. Over alle bekende kluizen bij Graz worden door de auteur bijzonderheden verstrekt. Een bijzonder leuk boek is Die Steiermark in Wort und Schild, door J.M. Willnauer. Het boek geeft goede, grappige of gekke uithangborden, met bij elk bord een passend verhaal. Een van de laatste aanwinsten komt uit Cherbourg in Frankrijk: Memoires de la Société nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg (Tome LX111 1997-2002). Het grootste deel van dit boek is gevuld met een artikel waarin de wilde orchideeën in het departement van la Manche in kaart gebracht worden: 'Orchidées sauvages de la Manche', waaraan verschillende onderzoekers en auteurs hebben meegewerkt. Het werk is het resultaat van drie onderzoeksjaren. Eerst worden de klimatolo gische en geografische omstandigheden van het Normandische gebied behandeld, zodat de levens omstandigheden van de inheemse orchideeën in hun biotopen beter begrepen worden; vooral de kwaliteit van de grond - kalkrijk en vochtig - blijkt belangrijk te zijn voor het voortbestaan van veel soorten, maar ook de temperatuur heeft invloed op bepaalde variëteiten. Daarna komt het zuiver botanische gedeelte met de algemene kenmerken van de orchideeënfamilie en een vereenvoudigde dichotomische sleutel. Ook de nieuwe opvattingen over systematiek worden genoemd. Vervolgens krijgen we een beschrijving van elke orchidee afzonderlijk: morfologie, 74 Aanwinsten ruilverkeer

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 40