de dorpen, waar maar een klein deel van de bevolking was achtergebleven, herinnerde men zich met weemoed dat gevoel van saamhorigheid. Mijn Aagtekerkse informanten noemden in dit verband het feest van 31 augustus 1945, omdat toen iedereen meedeed, ook de leden van de Gereformeerde Gemeente; voor het eerst en voor het laatst, zei men. Het herstel De tijd na de droogmaking was moeilijk. Natuur lijk was iedereen blij dat het erop zat, de thuisblijvers zowel als de mensen die druppels gewijs terugkwamen uit Zuid-Beveland. Maar de moeilijkheden waren groot: veel was kapot of beschadigd. De vergoedingen waren mager. Met de landbouw ging het slecht. De boeren onder mijn informanten spraken met afschuw over de droge, warme zomer van 1947, een ramp voor de landbouw en voor de koeien die de zoute planten aten en de hele dag loeiden om water. Pas na de herverkaveling in de jaren vijftig zou de landbouw zich herstellen. De droogge vallen gebouwen leden nog lang onder de zoutschade. Ook de samenleving moest worden hersteld, alles was na bezetting en inundatie uit zijn verband. Geen wonder dat men in veel opzichten terugkeerde in de oude sporen. Figuur 2. Meliskerke onder water, za, kzgw, Zei. 111. ill 1214 (collectie Dingemans). Maar er waren ook nieuwe dingen. Er werd gevraagd om waterleiding en andere moderne gemakken. Het gezag van 'grote mannen' was verbleekt en de traditie werd wat minder overheersend. Daarmee leek voor de arbeiders en de jeugd een ban gebroken. Zij konden nu werk kiezen dankzij de wederopbouw en later de herverkaveling. De verhouding tussen boeren en arbeiders werd wat beter. De lonen waren hoger en de kinderbijslag werd uitgebreid. Jonge jongens traden niet meer vrijwel automatisch in de voetsporen van hun vaders. Waren de dorpen en de dorpsbewoners veranderd door al deze ervaringen? Een deel van mijn informanten oordeelde dat er grote veranderin gen optraden in deze eerste jaren na de oorlog; anderen dachten dat de echte omslag pas later kwam. Toch meenden ook zij dat de dorps bewoners na oorlog en inundatie veranderd waren. En allemaal vonden ze dat begrijpelijk: de dorpsbewoners hadden immers gekeken 'buiten het hek van de boerderij'. Noot 1 Kramer-Vreugdenhil, J. Eilandbewoners. Bezetting en inundatie in drie Waleherse dorpen. Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke 1918-1950. Dissertatie, Waalre 2001. 46 Walchenaars over hun verleden

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 8