het Appolloniusverhaal een religieus-moraliseren de functie hebben gehad. De drie vertalingen van de Gesta Romanorum en de zelfstandige uitgave kunnen door de geestelijke elite gebruikt zijn om onder een publiek van religieuze burgers, studenten of scholieren, jonge mannen en vrouwen die het Latijn niet beheersten, het belang van de juiste normen en waarden en het nut van goede scholing te verspreiden. De verhaalinhoud en de verzelfstandiging van het verhaal kunnen echter ook wijzen op een ver andering van functie. Mogelijk is Die schone ende die suverlicke historie van Appoüonius van Thyro bewust als zelfstandig verhaal uitgegeven als een van de teksten die binnen het stedelijk milieu werden gebruikt om de belangen van de burgerij te behartigen, burger lijke waarden te verspreiden. De incunabel van Het Zeeuws Genootschap heeft alle belangrijke vorm- en inhoudskenmerken die typerend zijn voor stadsliteratuur. Het boek is gedrukt in de stad Delft. Het korte, in hoofd stukken ingedeelde prozaverhaal speelt zich net als het Latijnse origineel af in een stedelijk decor en benadrukt het handhaven van vrede, overleg en rechtspraak, evenals deugden als geloof en kuisheid, deugdelijke scholing in kunst en wetenschap, rechtvaardig koopmanschap en trouw.12 Uniek bezit Het oude, kleine boekje dat het Zeeuws Genoot schap sinds 1899 in langdurige bruikleen heeft gegeven aan de Zeeuwse Bibliotheek, is een uniek voorbeeld van een oude incunabel. Het is een van de zeven oudste Middelnederlandse prozaromans. Het is het enige exemplaar dat overgebleven is van de zelfstandig editie van het verhaal over Apollonius. Die schone ende die suverlicke historie van Appollonius van Thyro is een schakel in een grote ketting van Apolloniusverhalen. Dat verhaal wordt mogelijk vanaf de tweede eeuw voor Christus verteld en gelezen. Het heeft in heel Europa lering en vermaak geboden aan een groot en gevarieerd leespubliek om hun honger naar kennis te stillen en om zich te ontspannen bij een goed verhaal. Een deel van dat publiek heeft voor dat doel dat kleine boekje van het Genootschap gebruikt. Literatuur Archibald, E. Apollonius of Tyre: medieval and Renaissance themes and variations: including the text of the Historia Apollonii Regis Tyri with an English translation. Cambridge 1991. Campbell, M.F.A.G. Annales de la typographie néerlandaise au XV siècle. La Haye-Brussel-Paris 1874. Debaene, L. De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse Prozaromans, gedrukt tussen 7475 en 1540. Hulst 1977. (Herdruk van de uitgave, Antwerpen 1951). Kortekaas, G. De wonderbaarlijke geschiedenis van Apollonius, koning van Tyrus. (Deel 4, 'Nieuwe vormen, vertalingen en bewerkingen van Griekse en Latijnse teksten'). 's-Gravenhage 1982. Kortekaas, G. Historia Apollonii Regis Tyri, Prolegomenia, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices and appendices. Groningen 1984. Penon, G. Bijdragen tot de geschiedenis der Nedertandsche letterkunde. Groningen 1880. Deel 1. Pleij, H. De Nederlandse Literatuur van de late Middeleeuwen. Utrecht 1990. Pleij, H. e.a., Op beloften van Profijt: stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Amsterdam 1991. Noten 1 Dit artikel is gebaseerd op Vander duysternisse totten lichte, die schoone ende die suyverlicke historie van Appollonius van Thyro, een afstudeerscriptie van de opleiding Nederlands (mo-b) aan de lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam. Voor dit artikel ben ik dank verschuldigd aan drs. R. Rijkse voor zijn adviezen en het terbeschikkingstellen van een kopie van de tekst en aan dr. L. F. van Driel, die mij als scriptiebegeleider geadviseerd heeft en mij bij het schrijven van dit artikel heeft begeleid. 2 Voor aardrijkskundige en persoonsnamen wordt de huidige spelling aangehouden. 3 Pleij, De Nederlandse Literatuur, 137-158. 4 Debaene, De Nederlandse Volksboeken, 23 en 352. 5 Idem, 32-35. 6 Campbell, Annales, 267; ca 965. 7 Penon, Bijdragen, deel 1, 79-119; Archibald, Apollonius of Tyre. 8 Idem; Kortekaas, De wonderbaarlijke geschiedenis: Kortekaas, Historia Apollonii. 9 Kortekaas, De wonderbaarlijke geschiedenis. 10 Archibald, Apollonius of Tyre. 11 Pleij, De Nederlandse Literatuur, 137-158. 12 Pleij, Op beloften van Profijt, 8-51 Genootschapsverzamelingen 111

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 37