Jaques Fierens, in sijn leven Boeckverkooper tot Middelburgh in Zeelandt; bestaende in veelderhande Faculteyten en Talen: waervan de Cataloguen te vinden zijn tot Amsterdam by I. van Someren, in den Haeg by H: Gael, tot Rotterd: by A: Leers, en te Middelb: by I: Mertens.' 10 Deze catalogus lijkt niet bewaard te zijn gebleven. De Monconys lijkt niet aan een bezoek aan Goes te zijn toegekomen. Daar was wellicht nog het schilderijen kabinet van Hieronymus van der Straten (overl. 1662) te zien geweest. Deze burgemeester bezat een honderdtal voorname schilderijen, waaronder werken van Rembrandt, Van Ostade en Elsheimer. Zie over deze collectie: H. Uil, 'Het huis de Oliphant te Goes'. In: Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord Beveiand 4 (1978), 95-116. Met dank aan Ad Beenhakker, die mij op dit artikel attent maakte. 11 Vgl. F. Nagtgias, Levensberichten van Zeeuwen. Tweede deel. Middelburg 1893, 421. 12 Letterlijk schrijft De Monconys over Goedaerts dochter: 'Elle est une des plus belles et de la plus douce physio- nomie que j'aye vue de ma vie.' 13 Ook Nagtgias verhaalt (op gezag van De la Rue die het weer aan de geschriften van Goedaerts vriend De Mey ontleende) dat de schilder een geheim recept voor de bereiding van een alsemextract voor honderd ducatons verkocht had aan de bekende Middelburgse geneesheer Cornelis van de Voorde, die er op zijn beurt veel eer mee inlegde. (Nagtgias, Levensberichten, 883). 14 Zie over hem nader HJ. Zuidervaart, 'Het natuurbeeld van Johannes de Mey (1617-1678), hoogleraar filosofie aan de Illustere School te Middelburg'. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2001, 1-40. 15 K. van Berkel, Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Amsterdam 1983. 16 Johannes de Mey, Vervolg van Euzooia, bestaande in eenige korte aanteykeningen, over het oprechten van een welgestelde en gelukkige Republyk. Ik heb geen eigentijdse druk gevonden, maar het boek staat als zodanig wel vermeld in de eind negentiende eeuw gedrukte catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Herdrukt in: De Mey, Wercken (ed. 1706), ll, 407-422, i.h.b. 440. De Mey was hierin mogelijk geïnspireerd door Francis Bacon die in 1626 in zijn boek Nova Atlantis een utopisch ideaalbeeld geschetst van een menselijke samenleving, waarin een Huis van Salomo was geprojecteerd als centrum voor onderzoek. 17 Vgl. Zuidervaart, 'De Mey', noot 94. 18 Vgl. K. van Berkel, 'Inventiviteit zonder continuïteit: het raadsel van de Zeeuwse wetenschap in de zeventiende eeuw'. Nehalennia. Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voor Dialectenonderzoek 75 (1989) 47-56. 19 Zie hierover mijn Van 'konstgenoten' en hemelse fenome nen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw. Rotterdam 1999, 363-365. 20 J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuur wetenschap in de achttiende eeuw in Nederland. Assen 1972, 60. Vgl. ook K. van Berkel, Citaten uit het boek der natuur. Opstellen over Nederlandse wetenschaps geschiedenis. Amsterdam 1998. 21 Meertens, Letterkundig leven (1943), 350. 22 Zie over dit onderwerp uitvoeriger mijn artikel 'Het Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden'. 23 Losse handschriften van Leendert Bomme, inhoudende diverse notities, met name over natuurhistorische waarne mingen aan de Walcherse stranden (Museum Naturalis, Leiden). 24 Zie het hierover gestelde bij Meertens, Letterkundig leven, 450-451Zie ook: Bergvelt, De wereld binnen handbereik, 122 (Melchior Myntgens), 126 (Johannes de Renialme); 268 (Johan Radermacher); Zie ook: R. L. Falkenburg (red.), Kunst voor de markt, 1500 -1700 Nederlands Kunst historisch Jaarboek 50), Zwolle 2000, alsmede het nog steeds onontbeerlijke overzicht opgesteld door Frits Lugt, Répertoire des catalogues de ventes publiques, intéressant Tart ou la curiosité, tableaux, dessins, estampes, miniatures, sculptures, bronzes, (etc.). La Haye 1938. 25 Uit deze eeuw zijn er gegevens over een twintigtal van dergelijke kabinetten. Zie ook: W.S.S. van Benthem Jutting, 'Schelpenverzamelingen in Zeeland in de acht tiende eeuw'. Basteria 36 (1972) 149-156; P. Smit (e.a.), Hendrik Engel's Alphabetical List of Dutch Zoological Cabinets and Menageries. Amsterdam 19862, tweede druk; M. Bogers (e.a.), Veilingcatalogi Zeeland, 1731-1925. Verzameling catalogi van in Zeeland geveilde boeken, handschriften, prenten, instrumenten en andere goederen. Middelburg 1987. 26 W.W. Mijnhardt, 'Wetenschaps-bevordering onder het ancien régime: Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1765-1794'. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1985, 1-94, i.h.b. 51. 27 Vgl. H.J. Zuidervaart, 'Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen'. In: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1983, 1-169, i.h.b. 52-62. Zeeuwse verzamelaars van zeldzaamheden 87

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 9