'Het landschap was liefelijk en gedurende enkele dagen hadden de mannen het naar hun zin. Maar al binnen een week overviel ons iets verschrikkelijks. Het eerste dat ik zag was een hele groep schutters die zo liepen te bibberen dat ze nauwelijks konden lopen, sterke jonge mannen die niet in dienst waren leken wel kinderen, niet in staat rechtop te staan, zo heftig trilde hun hele lichaam, van kop tot teen. Bijna niemand had trek in zijn portie brood of in zijn dagelijkse portie gin. Na drie weken waren twee maten en ik de enigen die nog op hun benen stonden'.20 De Physician General Pepys was niet vooraf gecon sulteerd.21 Hoewel er al op 27 augustus 3.800 ziektegevallen werden geteld op Walcheren, kreeg hij pas op 10 september de opdracht naar Harwich te gaan om zich op de hoogte te stellen van de aard van de ziekte. Het was duidelijk dat men te maken had met de bij medici bekende zogenaamde 'Walcheren-ziekte', veel koorts aanvallen, die optraden in de maanden juli, augustus, september tot begin oktober. Bij de standaardvoorbereiding had men daarmee geen rekening gehouden, omdat de bestemming van de expeditie niet bekend was. Men was wel op de hoogte van het voorkomen van deze ziekte op Walcheren omdat een expeditie in 1744 grotendeels was vernietigd door een ziekte die goed was beschreven door de gerespecteerde militaire Surgeon John Pringle.22 Napoleon liet vanwege de 'polderkoorts' bij voorkeur Bataafse soldaten op Walcheren legeren en de Franse soldaten bij voorkeur niet op land maar op Schepen overnachten. Hij beschouwde de ziekte op Walcheren als zijn bondgenoot, zijn voor spellingen over vermindering van de gevechts kracht van de Engelsen bleek uit te komen.23 Er was geen behoefte aan medische hulp of medi cijnen, anders dan hetgeen direct werd verstrekt. Wel was er een groot tekort aan broeders, dat kon niet voldoende worden aangevuld met ongekwalificeerde verzorgers. Maatregelen in de beloningssfeer had men niet overwogen. Pepys was, toen de ziekte zich eenmaal had geopen baard, nimmer geconsulteerd over de vraag of een langer verblijf op Walcheren wenselijk was. Hij was niet bekend met de opvatting van de Franse generaal dat wisseling van troepen op Walcheren ongewenst was en dat verblijf op Walcheren voor herstel beter was dan vervoer naar elders. Een mening die hij bestreed. Overigens was hij van mening dat de afstand zo gering was dat bijzondere maatregelen niet nodig waren. Toch duurde het een maand voor aan een dringend verzoek om hulp werd voldaan. Hij had de regering nooit zelf benaderd, omdat het nemen van initiatieven niet de gewoonte was; men had de opdrachten uit te voeren, men was toch geen adviseur! Keat, de Surgeon General, kon het beeld van een traag reagerende medische staf alleen maar be vestigen.24 Ook hij was vooraf niet geconsulteerd over de bestemming. Hoewel hij uit de krant op de hoogte was van de bestemming Walcheren, vond hij dat eerst een officieel verzoek moest worden afgewacht om tot actie te kunnen over gaan. Hij oordeelde dat er genoeg medicijnen waren, alleen zou extra kinine nodig kunnen zijn. Toen hem op 18 september een verzoek van de 11de om extra medicijnen bereikte en hij direct opdracht gaf tot verzending, duurde het tot 15 oktober voor deze in Walcheren aankwamen. Op de terechte vraag van de commissie waarom dat niet sneller had gekund, antwoordde Keat dat niet op een expresse verzending was aange drongen - een wel erg bureaucratische instelling. Het latere oordeel van vakgenoten over de medical board luidde m.i. geheel terecht dat ze heeft bewezen incompetent te zijn en te veel bezig met eigen praktijk. Al eerder was geadviseerd de board op te heffen.25 Het verhoor van It. Owen26 Owen gaf leiding aan een deel van de vloot die belast was met de verovering van het eiland Cadzand en de blokkade van het kanaal naar Gent. Althans, dat was de eerste instructie. Op 26 juli kwam er een tweede instructie van Strachan, waarin gemeld werd dat werd afgezien van landing op de zuidwestkust van Walcheren omdat de Fransen hun vloot richting Vlissingen hadden gestuurd. Het was immers mogelijk dat die vloot richting Cadzand zou gaan. Owen diende dan naar eigen inzicht te handelen, maar bij groot risico te wachten op betere omstandig heden. Bij de voorbereidingen van de landing bleek dat in plaats van de veronderstelde 2.000 man landingstroepen er slechts 700 beschikbaar waren. Bij gunstig weer zou dat aantal kunnen worden verdubbeld, door dubbele inzet van de landingsvaartuigen. Op 29 juli was de storm zo sterk en de branding zo hevig dat van landing 66 De zaak Walcheren in het Lagerhuis

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 24