deel van deze verdronken dorpen is echter de exacte locatie niet bekend. Ze zijn alleen bekend van geschreven bronnen en oude kaarten. Resten ervan zijn tot op heden nog niet teruggevonden en van sommige zullen deze resten nooit meer teruggevonden worden omdat ze geheel en al verzwolgen zijn door de zee en nu in diep water liggen. Van ca. 45 van deze dorpen zijn archeo logische resten wel bekend. Deze resten zijn vaak bij toeval te voorschijn gekomen bij graafwerk zaamheden en dankzij de melding van attente amateur-archeologen en geïnteresseerden globaal vastgelegd. Gegevens ervan zijn zowel in het Zeeuws Archeologisch Archief bij de scez als in de nationale archeologische database archis bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem onderzoek (rob) opgenomen. Nadere bestudering van deze gegevens, in een aantal gevallen aangevuld met veldonderzoek met boringen, heeft er vervolgens toe geleid dat 23 van de archeologische vindplaatsen een waardering hebben gekregen en daarmee opgenomen zijn op de Archeologische Monumenten Kaart (amk) van Zeeland. Ze zijn dan geheel, maar vaker gedeeltelijk, aangegeven als een terrein van een bepaalde archeologische waarde of betekenis. Van alle verdronken dorpen in Zeeland is er slechts één terrein aangewezen als beschermd archeologisch monument. Dit betreft de resten van het dorp Valkenisse, door archeologisch en archivalisch onderzoek het best bekende verdronken dorp van Zeeland en Nederland, en zijn directe omgeving, gelegen bij Waarde in de gemeente Reimerswaal.6 De resten van dit dorp zijn zelfs door fysieke maatregelen actief beschermd. Door de aanleg van twee strek dammen zijn de tot 2003 zichtbare resten ervan met een dikke sliblaag bedekt.7 Nieuw onderzoek in het kader van het project Doel van het onderzoek is het verzamelen en vastleggen van alle mogelijke gegevens van verdronken dorpen in Zeeland om te komen tot een op het onderwerp gerichte database. Dit gegevensbestand kan aanleiding geven tot meer en meer diepgaand wetenschappelijk onderzoek en uitbreiding en aanvulling van de bestaande instrumenten voor archeologisch beleid van gemeenten, provincie en het Rijk. Het nieuwe onderzoek dat in het kader van het project verricht zal worden zal gericht zijn op het verzamelen van nieuwe informatie over verdronken dorpen, o.a. met betrekking tot de ligging en omvang van de dorpen en de aard en waarde van de aanwezige sporen. Een deel van het onderzoek zal bestaan uit het bestuderen van historische geschreven bronnen en oude kaarten. Enerzijds zal dit dienen om de ligging van nog niet getraceerde verdronken dorpen te bepalen, anderzijds om nauwkeuriger informatie te krijgen over de exacte ligging van meer dan de helft van de nu bekende verdronken dorpen waarvan de plaatsbepaling nog maar bij benadering bekend is. De bronnen zullen echter vooral informatie kunnen geven over de geschie denis van een dorp en zijn bewoners, noodzake lijke informatie die uit archeologisch onderzoek niet zo gemakkelijk af te leiden is. Voor dergelijk historisch onderzoek is de steun van (amateur-) historici onontbeerlijk. Een klein deel van het archeologisch onderzoek zal bestaan uit het bestuderen van luchtfoto's, o.a. van de Royal Air Force uit de Tweede Wereldoorlog, op zoek naar aanwijzingen voor archeologische resten in de bodem op locaties waar verdronken dorpen vermoed worden. Landelijk is de Stichting cairn bezig om de collectie raf-luchtfoto's te behouden en toegan kelijk te maken. Blijkens een kort vooronderzoek zijn er resten van verdronken dorpen zichtbaar op een aantal van deze foto's. Veldonderzoek Het merendeel van het archeologisch veldonder zoek zal door de scez op verschillende manieren uitgevoerd worden. Het zal voornamelijk bestaan uit verkennend onderzoek door middel van boringen en veldkartering. Bij deze vorm van onderzoek wordt met name ondersteuning en hulp gevraagd van amateur-archeologen. Het uit te voeren veldonderzoek zal gericht zijn op de volgende aspecten: Het begrenzen en waarderen van amk-terreinen van verdronken dorpen die op de amk staan aangegeven als terreinen van archeologische betekenis. Deze terreinen worden op dit moment door de scez in opdracht van de Provincie Zeeland onderzocht in het project Waardering van terreinen van Archeologische Betekenis, zodat deze terreinen met een begrenzing en een waardebepaling op de amk opgenomen kunnen worden, dan wel van de amk afgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het terrein waarin de resten van Sint Katherijnekerke, ten noorden van Borssele, vermoed worden; Het nader begrenzen van amk-terreinen van verdronken dorpen, waarvan slechts een deel 46 Op zoek naar Sinte Philipslandt

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 4