Oude relaties West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de middeleeuwen en Nieuwe Tijd Deel 2. Nieuwe Tijd Arco Willeboordse In een vorige Zeeland werd aandacht besteed aan contacten tussen West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de middeleeuwen. De relaties bleken in dat tijdvak vooral betrek king te hebben op de handel, religie en politiek. Een andere conclusie was dat ze vooral verlie pen via de internationale havenstad Sluis. Tot slot werd geconstateerd dat de contacten over wegend vreedzaam waren waar het zakenlui en pelgrims betrof, maar agressief en militair in het geval van kruisvaarders en staatslieden. Ook in de Nieuwe Tijd zijn er contacten tussen West-Zeeuws-Vlamingen en moslims geweest. In vergelijking met de middeleeuwen beschikken we voor deze periode over meer en gedetail leerdere bronnen. Beide kenmerken maken het niet mogelijk om een uitgebreid, maar wel een veelvormig beeld te geven van de West- Zeeuws-Vlaams-islamitische relaties tussen de 16e en 18e eeuw. Nieuwe Tijd Voor een goed begrip van de bedoelde contac ten in de Nieuwe Tijd is het nodig kort in te gaan op de politieke situatie in de Turks- Arabische wereld. Met behulp van een goed getraind en uitgerust leger wisten de Turkse sultans eind 15e/begin 16' eeuw hun grondge bied aanzienlijk uit te breiden. Aan het einde van de 15' eeuw was het Turks-Osmaanse rijk de machtigste staat van Europa geworden. In het begin van de 16' eeuw veroverde het Syrië, de Levant en Egypte. Op het hoogtepunt van zijn bloei, c. 1550-1625, strekte het zich uit van Oostenrijk tot Zuid-Arabië en van de Krim tot Algiers. Ongeveer de helft van het rijk lag in Azië (Zuid-Rusland, Turkije en het Midden- Oosten) en voor een derde deel in Europa (de Balkan). Ook grote delen van Noord-Afrika behoorden ertoe. Het Osmaanse rijk was een autocratische, plurifor me en religieus tolerante staat, die bewoond werd door vele volken. Het militair en politiek machtigste volk was dat van de Turken die Klein-Azië en de zuidelijke Balkan bewoonden. Omdat de Europees-christelijke reizigers, han delaren en diplomaten vooral zaken deden en contacten hadden met deze bevolkingsgroep en het Osmaanse rijk dominant was in het grootste gedeelte van de westelijk-islamitische wereld, werd de naam Turken in de 15'' en 16' eeuw min of meer synoniem met islamieten. Een Turks-Muidens volksverhaal De Turkse dominantie van het oostelijke Middellandse Zeegebied en de Levant heeft mede bijgedragen aan de achteruitgang van de Europees-Arabische zeehandel. Niet zozeer, omdat de Turken de handel actief blokkeer den, maar omdat verhoging van belastingen de Arabische tussenhandel in goederen en pro ducten uit het Verre Oosten voor Europeanen fors duurder maakte. Over handel, zeevaart en Turken spreekt ook één van de aardigste volksverhalen uit West- Zeeuws-Vlaanderen. Van wanneer het verhaal dateert is niet zeker. Het werd in het midden van de 19' eeuw op schrift gesteld en luidt in zijn meest basale vorm als volgt: Eens, lang geleden, had een aantal zeelui de Turken op zee een goede dienst bewezen. De zeelieden kwamen uit Mude, het oude Sint- Anna ter Muiden, dat in de 13' eeuw een bloeiende havenstad was geweest, maar daarna verkommerde tot een onbeduidend stadje aan het Zwin. Wat de "goede dienst" precies was, weten we niet; misschien hadden de zeelui de Turken van een schipbreuk en daarmee een wisse dood gered. Llit dankbaarheid werden alle inwoners van Mude naar Turkije uitgeno digd. Daar werden ze uitgebreid bedankt en gefêteerd. Uiteindelijk vonden zij het weer tijd Afbeelding 1 Het wapen van Sint Anna ter Muiden. Uit www.ngw.nl 130 Relaties met de Turks-Arabische wereld

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2006 | | pagina 28