Tijdschriftenbank Zeeland

HomePeriodieken

Periodieken

Archief

-Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen / Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1856-heden)
-Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1807-1855
-Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1769-1806

Geschiedenis
Vanaf de oprichting van het Zeeuwsch Genootschap uitgegeven jaarboek waarin aanvankelijk vooral de inzendingen op prijsvragen verschenen, zoals de vraag hoe de paalworm het best bestreden kon worden (in: 'bericht wegens een zonderling insect, gevonden aan eenige zeewieren ...'). Het jaarverslag Archief wordt uitgegeven en verzorgd door de Commissie tot redactie van Archief en Werken; een commissie die ook de door het KZGW uitgegeven monografieën begeleid. Vanaf 2019 werd er een scheiding gemaakt in het jaarboek Archief en het jaarverslag aan de leden. De jaarverslagen vanaf 2017-2018 zijn elders in Tijdschriftenbank Zeeland opgenomen.

Inhoud
Doelstelling van het genootschap is de wetenschap te beoefenen en te verbreiden, in het bijzonder met betrekking tot Zeeland. Door de instandhouding en uitbreiding van museale verzamelingen, en de uitgave van een reeks periodieken en de organisatie van lezingen, symposia en congressen voor de vakgebieden cultuurgeschiedenis, geologie, muziek, godgeleerdheid, en natuurhistorie. Het jaarboek bevat drie- tot vier artikelen op wetenschappelijk gebied over zaken met betrekking tot de provincie Zeeland. Veelal van historisch-, archeologisch- en geografische inhoud. Bevat verder jaarverslagen van alle commissies en werkgroepen van het genootschap.

Verschijning
Vanaf 1769 doorgaans jaarlijks eenmaal voor leden; 12x21 en (na 1856) 16x24 cm.; lidmaatschap omvat zowel abonnement op Archief als Zeeland.

Beschikbaar
1769-heden


Ballustrada

Ballustrada. Literaire periodiek.

Geschiedenis
Uitgegeven door de Werkgroep Ballustrada (Terneuzen) en de Stichting Zeeuws Licht (Kattendijke) onder aanvoering van de dichters André van der Veeke, Theo Raats en Jan J.B. Kuipers. Vanaf 1997 verschenen met als ondertitel 'waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael'

Inhoud
Bevat gedichten, poëzie, korte verhalen en literaire bijdragen van Zeeuwse, Nederlandse en (vertaalde) buitenlandse schrijvers en dichters.

Verschijning
Vanaf 1987; 21x30 cm. en vanaf 1997 14x21 cm., verschijnt ieder kwartaal. Prijs abonnement € 19,- per jaar.

Beschikbaar
1987-heden


Bulletin Stichting Oude Zeeuwse kerken

Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Keken (1977-heden)

Geschiedenis
De Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK) werd opgericht op 1 oktober 1976. Het doel is het bevorderen van de belangstelling voor Zeeuwse historische kerkgebouwen en de instandhouding ervan. De stichting heeft geen personeel in dienst; alle organisatorische werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. De stichting heeft geen kerkelijk-spirituele functie. De redactie van Bulletin is onafhankelijk van het algemeen bestuur, al kunnen bestuursleden wel lid zijn van de redactiecommissie. Vanaf 2009 verschijnt Bulletin in full colour.

Inhoud
Met de uitgave van Bulletin wil de stichting haar leden op de hoogte houden van activiteiten en artikelen publiceren die betrekking hebben op of op enigerlei wijze verband houden met historische kerkgebouwen. In de artikelen worden de kerkgebouwen in Zeeland, restauratieprojecten, bouwkundige aspecten, historische gebeurtenissen, gebrandschilderde ramen, etc. behandeld.

Verschijning
Vanaf 1977; per kwartaal, 4x per jaar en sinds 2007 halfjaarlijks, 2x per jaar; 21x30 cm.; prijs €1,20 per los nummer (nabestellen). Donateurs betalen ten minste € 22,- per jaar (2008) en ontvangen Bulletin gratis.

Beschikbaar
1977-heden

Cadsandria

Cadsandria: Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje (1854-1857)
Cadsandria: Zeeuwsch jaarboekje (1858-1859)

Geschiedenis
De inhoud werd in eerste instantie verzameld door schoolmeester Johan Hendrik van Dale en bijgestaan door medeschoolmeester J. Jobse en G. Roos. Later deed Van Dale de redactie alleen en de laatste jaren met H.M.C. van Oostzee uit Oirschot, die eerder ook de redactie van de Zeeuwsche Volks-almanak, Nehalennia en Zeeland jaarboekje vormde. Werd gedrukt te Schoondijke bij A.J. Bronswijk; omvang circa 150 pagina’s

Inhoud
Een tiental artikelen over het ontstaan en de onwikkeling van Zeeland en historsiche artikelen.

Verschijning
Eenmaal per jaar vanaf 1854 tot en met 1859;12x17 cm.; bevat gravures

Beschikbaar
1854-1859


Consent

Consent over de oude Zeeuwse zeilvaart op de Schelde, 2008-heden
Consent over de oude Zeeuwse zeilvaart, 1993-2007
Consent. Nieuwsbrief van de Stichting Behoud Hoogaars, 1991-1994 en Nieuwsbrief (1995-2017)


Geschiedenis 
De uitgave was oorspronkelijk ‘Nieuwsbrief van de Stichting Behoud Hoogaars’ (SBH). In 1993 splitste dit zich in een jaarboek ‘Consent over de oude Zeeuwse Zeilvaart’ terwijl de nieuwsbrief onder dezelfde titel bleef bestaan. Vanaf 1995 werd de laatste gewoon ‘Nieuwsbrief’ genoemd. In 1993 ging ook de Stichting Museumhaven Zierikzee naast SBH onderdeel van de redactie uitmaken. Later kwam hier ook Tolerant tot het behoud van het varend erfgoed (Rupelmonde/B) bij. De nieuwsbrief bleef daarnaast nog wel bestaan voor de leden van SBH. De Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman (Arnemuiden) en de Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum uit Antwerpen maken sinds 2016 deel uit van de redactie.
 
Inhoud
Doelstelling van Consent is het documenteren en verslag leggen van de geschiedenis van de oude vaart op de Schelde en de Scheldedelta, en van de aan het maritieme bedrijf verwante industrieën, ambachten, leef- en werkomstandigheden. Onder de Scheldedelta wordt verstaan het stroomgebied van de Schelde benedenstrooms van Gent, tot en met de kustwateren tot drie mijl uit de kust. Dit gebied wordt verder begrensd door de Brabantse wal in het oosten, het Haringvliet in het noorden en West-Vlaanderen in het zuiden.
De Nieuwsbrief van de Stichting Behoud Hoogaars bevat vooral mededelingen, verslagen van evenementen, info over restauratiewerkzaamheden en -projecten en deelname aan diverse projecten in de samenleving. Het jaarboek Consent bevat vooral achtergrondartikelen, informatie over alle deelnemende instellingen, museale informatie, bijdragen over restauratieprojecten, het historische verleden van bepaalde schepen of scheepstypen, onderhoudsprojecten, programma’s en een fotopagina op de middenplaat.

Verschijning 
Jaarlijks, verspreiding onder vrijwilligers en donateurs/vrienden van deelnemende instellingen. Formaat: A5 (1991-1994), A4 (1993-heden). De Nieuwsbrief van de Stichting Behoud Hoogaars verschijnt 2x per jaar. In 1998 en 2000 verscheen een extra nummer.

Beschikbaar 
1991-2021


Decreet

Decreet. Gewoon een tijdschrift, 2009-2017, 2020

Geschiedenis+inhoud

Zeeuws kunsttijdschrift over beeldende kunst, schilderkunst, fotografie, poëzie, letterkunde en andere kunstvormen van met name Zeeuwse kunstenaars. De redactie bestond uit Ramon de Nennie, Machteld van der Wijst, Hans Bommeljé en Robbert Jan Swiers. Allen actief als fotograaf, schrijver, grafisch vormgever of (beeldend) kunstenaar. Decreet werd in een oplage van duizend exemplaren gedrukt, later vijfhonderd. Na enige jaren voegden Jack van Aspert (cultuurmedewerker Provincie) en Lindy Huibregtse (medewerker Cultuurwerf Vlissingen), Tjeu Strous en Hans Overvliet (kunstenaar) zich bij de redactie. De ondertitel was bij het eerste nummer nog ‘Gewoon een tijdschrift’, vanaf het tweede nummer juist ‘geen gewoon tijdschrift’ en vanaf het derde nummer heette het tijdschrift alleen ‘Decreet.’ Het zesde nummer werd uitgegeven als uitvouwbare poster met twee dvd-tjes. Andere nummers bevatten drukwerk of bijdragen die in zijn geheel aan een kunstenaar waren gewijd. Naast interviews met en werk van kunstenaars bevatte het tijdschrift bijdragen over exposities, culturele instellingen en initiatieven. Het allerlaatste nummer verscheen in 2020, vier jaar na het feitelijke stopzetten van het tijdschrift en was een hommage aan de inmiddels overleden inspirators zoals Jack van Aspert, striptekenaar Ben Vranken en MAS oprichter Kees de Valk.

Verschijning

Onregelmatig, formaat 21x27 cm. (nr. 15 17x24cm en nr. 16 21x29,7 cm), met bijlagen (o.m. CD’s en DVD’s).


Beschikbaar

Nrs. 1 (2006) – nr. 15 (2017) en nr. 16 (2020).

Driemaandelijks bericht Deltawerken

Driemaandelijks bericht Deltawerken, 1957-1988

Geschiedenis

Uitgegeven door de Deltadienst van Rijkswaterstaat en gedrukt door de Staatsdrukkerij in ’s-Gravenhage, naar aanleiding van de Deltawerken en het Deltaplan dat na de watersnoodramp van 1953 tot stand kwam.

Inhoud
Bestaat standaard uit een hoofdindeling van vier onderwerpen: a) De werken van het Deltaplan, b) de werken langs de Westerschelde, de kust van Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren, c) de werken ten noorden van Hoek van Holland, d) de werken tot indijking van de Lauwerszee en de rubriek Vorderingen. Hieronder konden, afhankelijk van de projectfase dan weer een of diverse artikelen van een project worden teruggevonden. Deze hadden niet alleen betrekking op de techniek of ontwerpen van waterstaatkundige werken of meteogegevens, maar ook op de effecten op milieu en getijdenbewegingen en invloed op biotopen. Ook waren er themanummers over bijvoorbeeld de compartimenteringswerken.

Verschijning
4x per jaar; 15x21,5 cm.; prijs fl. 6,- per jaar of fl. 1,50 per los nummer (1963); fl. 12,- per jaar of fl. 3,25 per los nummer (1972); fl. 30,75 of fl. 7,70 per los nummer (1988).

Beschikbaar
Nr. 1 (augustus 1957) – nr. 123/124 (februari/mei 1988)

t Duumpje

‘t Duumpje. Informatieblad van natuurbeschermingsvereniging ‘t Duumpje, West-Zeeuws-Vlaanderen, 1967-1975, 1981 – heden

Geschiedenis

Natuurbeschermingsvereniging die zich voor het behoud van natuurwaarden inzet op een moment dat veel industrialisatieprojecten in de regio (DOW-Chemical) worden opgezet. Het logo van het Duumpje op de omslag is gebaseerd op de omslagtekening van “Typisch Thijs” getekend door Eric van Rootselaar. Tussen mei 1968 en 1971 verschijnt het clubblad door bestuurlijke problemen in het geheel niet. Na tijdelijke stopzetting verschijnt het blad vanaf 1981 eerst driemaal per jaar

Inhoud
Artikelen over natuurbeheer, cursussen, verslagen uit het veld, verslagen van ledenvergaderingen, symposia, excursies, veldwaarnemingen, activiteiten en korte berichten.

Verschijning
4x per jaar, niet verschenen tussen juni 1968 en december 1970, vanaf 1975 begint de nummering opnieuw, vanaf 1981 3x per jaar en vanaf 1985 weer 4x per jaar; 15x21 (1967-1975), 21x30 cm. (1981-heden); prijs: fl. 2,50 per jaar (1967), fl. 7,50 per jaar (fl. 5,- voor jeugdleden) in 1975, fl. 25,- per jaar (fl. 12,50 voor jeugdleden) in 1999, € 15,- per jaar (jeugdleden tot 16 jaar € 7,50) (2014).

Beschikbaar
1956-1968
1971-heden

Gimmick

Gimmick (1985-1989)

Geschiedenis 
Gimmick was een activiteit van de Stichting Organisatieburo NOVA in Vlissingen en werd gedrukt bij Durenkamp in Aardenburg. Lay-out en vormgeving werd verzorgd door Ruben Oreel en de fotografie door Anja Groeneveld, beiden ook redactielid samen met Marius de Nobel en Peter Pruyssers, die later werden vervangen door Johan Batteur en Margreet Slot. Enige tijd werkte ook de Werkgroep Pop Zeeland van de Stichting Zeeuws Service Bureau mee aan het blad, dat in 1989 werd stopgezet om plaats te maken voor een jaarboek dat in november van dat jaar verscheen; het Popinfoboek, dat al vanaf 1987 door de Stichting Zeeuws Service Bureau werd opgezet.


Inhoud 
Programmering en bespreking van popconcerten en nieuwe bands in Zeeland. Aandacht voor popfestivals en als vaste rubriek de ‘agenda’ met daarin alle concerten in de provincie, de rubriek ‘wist u dat’ met korte nieuwsberichten en de ‘Heavy Metal Rubriek’ van Kees van Cadsand.

Verschijning 
8x per jaar (eens in de zes weken), fl. 3,50 per nummer; abonnementen fl. 25,- per jaar; 21x29 cm.

Beschikbaar 
1985-1989

Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland

Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland (1975-1998)

Geschiedenis

Jaarboek uitgegeven door de Heemkundige Kring De Bevelanden. Druk: RVH-druk Goes.

Inhoud
Bevat een zes- tot achttal artikelen over de heemkunde van de Bevelanden.

Verschijning
Vanaf 1975 tot en met 1998; 17x24 cm.; Gratis verstrekt aan leden van Heemkundige Kring De Bevelanden.

Beschikbaar
1975-1998

Ietstelezen

Ietstelezen. Cultuur magazine 1987-1988

 

Geschiedenis
Uitgave van de Stichting Academie Claire Victoria en Stichting Ietstelezen. De redactie bestond uit Tina Gehlen en Albert Verburg. Er verschenen slechts vijf nummers en eind 1988 hield het tijdschrift op te bestaan.

Inhoud

Literaire en fotografische bijdragen van onder meer Ko de Jonge, Wim Hofman, Andreas Oosthoek, Jan-Willem Antheunisse. Vaste rubrieken waren onder meer Dans, Theater, Film, Literatuur, Culinair en een column. Het eerste nummer verscheen op klein formaat en bevatte vooral foto’s van Ko de Jonge.

 

Verschijning

4x per jaar; Formaat: 10x15 en 16x24 cm.; prijs fl. 25 per jaar.

 

Beschikbaar

1987-1988

Jaarverslagen en naamlijsten KZGW 1817-1906, 2018 - heden

-Jaarverslag conservatoren, werkgroepen, commissies, redacties (2018 - 2019, 2021 - heden)

-Verslag Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, benevens naamlijst van directeuren en leden (1893-1906)

-Naamlijst van driecteuren en leden. Verslag van de geschiedenis van het genootschap over het tijdvak … (1885-1893)

-Naamlijst van directeuren en leden; verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering (1869-1884)

-Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering ter viering van het eeuwfeest …opgemaakt 1 mei 1869 (1869)

-Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen (1865, 1869).

-Naamlyst der heeren directeuren en leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen (1817-1857)


Geschiedenis 

Naast de (Nieuwe) ‘Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap’en de ‘Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap’(de voorloper van Archief dat vanaf 1856 werd uitgegeven) gaf het Zeeuwsch Genootschap op onregelmatige tijden ook aparte publicaties uit van haar vergaderingen tussen 1817 en 1906 en namenlijsten van de leden van het genootschap.
 Vanaf 2019 werd er een scheiding gemaakt in het jaarboek Archief en het jaarverslag aan de leden. De jaarverslagen vanaf 2017-2018 zijn onder deze titel in Tijdschriftenbank Zeeland opgenomen. 

Inhoud 
Naamlijsten van leden en verslagen van de vergaderingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Verschijning 
Op onregelmatige basis. Formaat 16x24 cm.

Beschikbaar 
1817, 1844, 1857, 1865, 1869, 1874, 1879, 1884, 1893, 1902, 1906

2018 - 2019, 2021 - heden

de Katholieke Illustratie

de Katholieke Illustratie, 1900, 1928, 1955

Geschiedenis 
Verscheen tussen 1867 en 1967 en werd opgevolgd door de Revu, later Nieuwe Revu. De Katholiek Illustratie was een van de eerste en langst bestaande geïllustreerde tijdschriften, die geheel gericht was op de katholieke zuil.

Inhoud 
(Inter)nationale nieuwsfoto’s, reportages over steden en streken in Nederland, historische artikelen, sport, feuilletons en met name artikelen over de katholieke zuil. De gravures en omslagen toonden decennialang doorgaans katholieke, pausen, bisschoppen, paters en andere geestelijken.

Verschijning 
Wekelijks. Formaat 260x360 mm.

Beschikbaar 
28-3-1900, 10-10-1928, 10-09-1955 (alle deels)

Kroniek van het Land van de Zeemeermin

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) (1976-heden)

Geschiedenis
Verschijnt bij LNO drukkerij Zierikzee en wordt uitgegeven door de Vereniging Stad en Lande van Zierikzee. Het jaarboek ontleent zijn naam aan de sage van de zeemeermin van Schouwen die gevangen en gedood werd, waarna de zeemeerman zich wreekte door zand en zeewier in de haveningang van Westenschouwen te laten spoelen waardoor de ondergang van het stadje bewerkstelligd werd.

Inhoud
Historisch jaarboek met een vijf- tot zevental wetenschappelijke artikelen over de visserij, geschiedenis, politiek, huizen en gebouwen, biografische portretten en bedrijven van Schouwen-Duiveland

Verschijning
Vanaf 1976 1x per jaar aan de leden van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland (contributie € 20,- per jaar in 2010); 16x23,5 cm.

Beschikbaar
1976-heden

Landschapsbeheer Zeeland - de Boom in

Landschapsbeheer Zeeland (2018- heden)
De boom in. Contactblad van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland (1987-2017)


Geschiedenis
Verschijnt aanvankelijk vanuit de Stichting Landschapsverzorging Zeeland en vanaf 1996 vanuit de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het eerste nummer van de Boom in verscheen in 1987. Dit tijdschrift wijzigde in 2018 van naam in Landschapsbeheer Zeeland.

Inhoud
Bevat uitleg over projecten en plannen van de stichting, artikelen over de flora en fauna in de beheerde gebieden, verslagen van excursies en overzicht van activiteiten. Vanaf 1998 verschijnt in aflevering 2 of 3 het jaarverslag.

Verschijning
Driemaandelijks aan de vrijwilligers van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (abonneegeld € 15,- per jaar, in 2019); formaat 21x29,7 cm, 32 pag.

Beschikbaar

1987 - heden

De landstand in Zeeland, geïllustreerd weekblad.

Geschiedenis: Boeren hadden veel last van de oorlogvoering. Er was minder veevoeder en kunstmest, paarden werden gevorderd, er was een teeltregeling (die boeren vooral verplichtte granen te verbouwen). Voor de oorlog waren vrijwel alle boeren en tuinders lid van de NCB. In oktober 1941 werd de Landstand opgericht, een boerenorganisatie van de NSB waarin alle boerenorganisaties gedwongen werden op te gaan. Het gratis weekblad werd door de meeste ontvangers teruggestuurd. Ook wilde niemand vrijwillig contributie betalen; dit lukt pas na allerlei dreigementen en dwangbevelen. Elke provincie had zijn eigen uitgave van ‘de Landstand’ De Landstand werd uitgegeven door Uitgeverij Volk en bodem, Kortenaerkade 10 in Den Haag en in Goes bij de uitgeverij aan de Grote Markt 20.

Inhoud: Ofschoon de Landstand een nationaal-socialistisch blad was, hetgeen ook blijkt uit de teksten wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan de oorlog of politiek; er wordt zelfs geageerd tegen het geweld van de oorlog. Lezers krijgen landbouwberichten en verordeningen voorgeschoteld. Bevat enkele vaste rubrieken zoals richtlijnen voor het huishouden in ‘Plattelandsvrouw’, indrukken en gedachten (opiniestukken over landbouwpolitiek), officiële mededelingen met betrekking tot de landbouw van de provincie, berichten over bijvoorbeeld het oogsten van koolzaad, maar ook advertenties voor steun aan het Oostfront. Bevat gemiddeld 16 tot 20 pagina’s

Verschijning
: 30x41 cm., verschijnt wekelijks vanaf 1 januari 1942; abonnementen zijn gratis voor leden van de Nederlandschen landstand. Kosten voor niet-leden: f5,- per jaar en f1,25 per 3 maanden. Het jaarabonnement kost f2,50 per extra provinciale editie. Nr. 35 van de 3de jaargang is vermoedelijk de laatste uitgave geweest van de Landstand in Zeeland.

Beschikbaar:
jrg.1 (1942) nrs. 1 t/m 52 (GAG 2 t/m 50, ZB 1, 51-52) + index
jrg.2 (1943) nrs. 1-15, 17-36, 38-52. ZB
jrg.3 (1944) nrs. 1-15, 17-20, 22-24, 26-35. ZB
Bevat een handgeschreven index op onderwerp voor het jaar 1942.

Luctor et Emergo

Luctor et Emergo. “Ik worstel mij uit het water omhoog”, 1946

Geschiedenis 
Eenmalige uitgave van N.V. Drukkerij de Spaarnestad te Haarlem, ter gelegenheid van de inundatie en droogmaking van Walcheren en Schouwen-Duiveland in 1944-1946. N.b. het auteursrecht op de foto’s berust bij Spaarnestad Photo.

Inhoud 
Bijdragen van twee of meer pagina’s rijkelijk voorzien van foto’s over de dichting van de dijken, de puinhopen in Vlissingen en Middelburg, de inundatie en het droogmaken van Walcheren en Schouwen-Duiveland, het leven in Souburg en Ritthem in het water, het geteisterde Westkapelle, de restauratieplannen voor Middelburg, de strijd op Zuid-Beveland, de bezetting en bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen, de koninklijke familie in Zeeland en bunkers en noodwoningen.
 
Verschijning 
Eenmalig. Formaat 270x365 mm. Winkelprijs fl. 1,40.

Beschikbaar 
1946

Mooie moeite / Uitblad voor Zeeland

Mooie moeite. Kunstmagazine voor Zeeland, 1985-1986
Mooie moeite. Uitblad voor Zeeland, 1986-1987
Uitblad voor Zeeland, 1987-1989

Geschiedenis

Mooie moeite. Kunstmagazine voor Zeeland verscheen in opdracht van de Stichting Kunstpromotie Zeeland vanaf december 1985. De stichting stond onder voorzitterschap van Henk Koch (voorzitter van de Culturele Raad in Zeeland). Vanaf juli/augustus 1986 wijzigde de subtitel van het blad in Uitblad voor Zeeland. Nadat de redactie grotendeels was gestopt werd dat in december 1987 ook de titel van het tijdschrift, maar wel onder een nieuwe stichting en grotendeels nieuwe redactie. Financiële problemen in verband met onvoldoende adverteerders nekten het blad, dat vanaf dat moment in een zowel ander formaat als andere vorm verscheen. De redactie bestond vanaf 1987 uit kunstenaars en kunstkenners als Ramon de Nennie, Kees Slager, Henk Scholten, Rob Zwigtman en Nico Out.

 

Inhoud
Bevat informatie over tentoonstellingen, kunstenaars, dans, toneel en film en een agenda met culturele activiteiten in de provincie en interviews met regisseurs, kunstenaars en artiesten. Uitblad voor Zeeland was vooral de agenda voor alle culturele activiteiten en tentoonstellingen binnen de provincie.

Verschijning

10x per jaar, afmetingen 21 x 29,7 cm. (Mooie moeite) en 20,5 x 20,5 cm. (Uitblad voor Zeeland); abonnement fl. 30,- per jaar (1985); Uitblad was gratis af te halen, opsturen kostte fl. 30,- per jaar. Oplage 1.000 exemplaren (Mooie moeite), 10.000 exemplaren (Uitblad voor Zeeland).

 

Beschikbaar
1985-1989.


Nehalennia

Nehalennia. Archeologie, cultuurhistorie, streektaal en volkscultuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee (nrs. 31  en verder, 1979–heden)
Bulletin van de werkgroep historie en archeologie onder auspiciën van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (waarin opgenomen: Mededelingen van de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek) (1964-1978)

 
Geschiedenis
De werkgroep werd opgericht naar aanleiding van het congres Bevolkingsonderzoek van het Deltagebied op 19 september 1963. De werkgroep leden werden geacht hun onderzoek te publiceren in het Bulletin, waarmee zij een bijdrage wilden leveren tot de verbreiding ven verdieping van het inzicht in de wetten, die onze sociale structuur regeren, waarmee optimale voorwaarden worden geschapen voor een groeiend geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking.
 
Inhoud
Bevat onder meer bestuursmededelingen, de rubrieken ‘capita selecta’ (boekbesprekingen) en ‘de gaermande’, waarin verslag wordt gedaan van publicaties en documentatie die door het Zeeuws Documentatiecentrum werden aangeschaft. En verder Volkenkundige, Taalkundige en Cultuurhistorische artikelen.
 
Verschijning
Vanaf 1964; 16,5x21 en vanaf 19 16,5x24 cm.; 4x per jaar; lidmaatschap fl. 2,50 (1964), fl. 13,50 (1979), € 18,- (2010) voor een gecombineerd lidmaatschap van de werkgroep cultuurhistorie Zeeland en de Zêêuwse Dialect Verênigieng.
 
Beschikbaar
1964-heden


Nieuw Zeeland

Geschiedenis: Uitgegeven door de Stichting Nieuw Zeeland in Middelburg. Medewerkers zijn grotendeels later bekend geworden Zeeuwen zoals Jan Bruijns (uitgeverij de Koperen Tuin), Peter Steutel, Kees Slager, Bert Gerestein, Theo Raats, Engel Reinhoudt, Ko de Jonge, Elsa Westland, Henk Barentsen en Bert Altena. Op het hoogtepunt bestond de oplage uit circa 1.500 exemplaren.


Inhoud: Links opinieblad uit de roerige jaren tachtig waarin de opkomst van industrie (kerncentrale Borssele) en fabrieken thema zijn voor kritische beschouwingen over hoe de provincie ingericht moet worden. De inhoud bestaat doorgaans uit opinie en achtergrondinformatie bij de Zeeuwse politiek, industriële ontwikkelingen, landschap; artikelen over de sociale geschiedenis van de provincie en fotopagina’s waarin de vervuiling van de provincie door de welvaartsmaatschappij nadrukkelijk in beeld komt (foto’s van Henk Barentsen). Daarbij is er vooral aandacht voor de linkse politieke partijen PvdA en PPR. In de rubriek ‘Vuulte’ staan giftige stukjes over asociale politieke beleidsvorming en economisch beleid.


Verschijning: maandelijks, november 1983- mei 1986, Formaat: 30x42 cm. (t/m september 1984), 21x30 cm. (oktober 1984-mei 1986). Omvang 12 pagina’s (groot formaat) en 24 pagina’s (A4 formaat). Abonnementsprijs fl. 25,- per jaar.


Beschikbaar:

-nulnummer november 1983

-januari 1984 t/m mei 1986


Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten (1997-2008)

Geschiedenis 
In de redactie zaten onder meer Marco Evenhuis en Jan Zwemer. De vormgeving werd verzorgd door Jan van Broekhoven. Het tijdschrift werd gedrukt bij ADZ in Vlissingen. In het nulnummer is een voorwoord van Wim van Gelder, toenmalig Commissaris van de Koningin, opgenomen.

Inhoud 
In (streek)dialect geschreven tijdschrift met korte verhalen die refereren aan de Zeeuwse cultuur, meer in het bijzonder de hedendaagse.

Verschijning 
Viermaandelijks, vanaf 2002 onregelmatig. Formaat 16x24 cm. Winkelprijs fl. 9,-, later € 4,-. Abonnementen (drie nummers en de nieuwsbrief kosten fl. 25,-.
Van Noe verschenen 24 reguliere nummers, feitelijk 26 met het nulnummer en extra nummer 7a meegeteld. 
N.b. de winternummers gingen feitelijk vooraf aan de zomernummers en zijn daarom opgenomen als uitgaven in het jaar voorafgaand aan wat op het tijdschrift staat vermeld. Het winternummer van 2004 was dus feitelijk het nummer van de winter van 2003/2004.

Beschikbaar 
1997-2007

Noot

Noot. Nieuwsblad voor de Zeeuwse popmuziek (1990-2005)

Geschiedenis 
Uitgegeven door de Stichting Popmuziek Zeeland en samengesteld door vrijwilligers. Eindredactie berustte bij Frank Balkenende en later Bert van Leerdam. Werd aanvankelijk gedrukt bij Drukpunt Zierikzee, en later bij MultiCopy in Bergen op Zoom. Tot de redactie (en fotografen) behoorden onder meer Bert van Leerdam, Cees Groenewegen, Hubert Leeman, Robbert Jan Swiers, Kees van der Heijden, Mercedes Walrave, Sander Nobbe en Maria Kranendonk.

Inhoud
 
Bevat informatie over Zeeuwse bands (de rubriek Kleinoot bevatte korte bandinfo), festivals, interviews met mensen uit de Zeeuwse muziekscene, CD releases, CD recensies in de rubriek Noot(ver)bandjes. Het laatste nummer verscheen in 2005 met de mededeling dat Gedeputeerde Staten besloot dat er pas een volgend nummer kon komen zodra de financiële afwikkeling van Stichting Popmuziek Zeeland afgerond was en het nieuwe ‘Popplatform’ gerealiseerd was.

Verschijning 
Tweemaandelijks, later vijfmaal per jaar. Formaat 21x29,7 cm. Abonnementen: gratis.

Beschikbaar 
1992-2005 (nr. 1 ontbreekt)

Ons Zeeland / Zeeuwsche editie

Ons Zeeland. Geïllustreerd weekblad, tevens orgaan voor de Zeeuwsche verenigingen in Nederland, 1926 – 1929
Het geïllustreerde weekblad Groot-Rotterdam: Zeeuwsche editie, 1930 - 1931

Ons Zeeland. Geïllustreerd weekblad voor de provincie Zeeland – oktober 1931 – 7 februari 1935

Zeeuwsche editie. Uitgave van het geïllustreerd weekblad Groot-Rotterdam

Panorama – Ons Zeeland, 1935 - 1941

 

Geschiedenis
De oorspronkelijke titel Ons Zeeland. Geïllustreerd weekblad, tevens orgaan voor de Zeeuwsche verenigingen in Nederland werd vanaf 1926 uitgegeven. Aanvankelijk werd dit gedrukt bij Uitgevers Maatschappij de Oogst uit Blaricum, maar vanaf het 13de nummer (17 april 1926) werd het blad, net als alle opvolgers, gedrukt bij G.W. den Boer in Middelburg. De titel hield eind 1929  op te bestaan en het tijdschrift werd vanaf 1930 opgenomen in Zeeuwsche editie (een uitgave van het Geïllustreerde weekblad Groot-Rotterdam), dat al vanaf 1924 bestond. Dit blad werd vanaf 23 oktober 1931 opgevolgd door de titel Ons Zeeland. Geïllustreerd weekblad voor de provincie Zeeland..Dit tijdschrift dat werd uitgegeven door De Spaarnestad werd op zijn beurt op 14 februari 1935 weer opgevolgd door Panorama – Ons Zeeland, eveneens een uitgave van De Spaarnestad.
Originele afdrukken van de foto’s die in Ons Zeeland werden gepubliceerd (met name in de jaren ‘30) maken grotendeels, voor zover bewaard, deel uit van de collectie van Spaarnestad Photo in de fotocollectie van het Nationaal Archief in Den Haag.

Inhoud
Actuele nieuwsberichten uit de regio, toeristische promotie voorzien van foto’s in sepia. Bevat provinciale reportages met pittoreske foto’s en regionaal sportnieuws (onder meer de spreadpagina’s ‘Zeeuwsche film’, ‘Mooi Zeeland’ en ‘Zeeuwsch nieuws’). Grotere artikelen gaan over (inter)nationale onderwerpen (met name regio Rotterdam in Zeeuwsche editie) en bevatten veel nieuwsfoto’s over technische ontwikkelingen, nieuwsgebeurtenissen en andere volkeren (soms met waardeoordelen). Tevens zijn er biografische artikelen over bekende Nederlanders uit heden en verleden en bevat het tijdschrift feuilletons en verhalen. De toon van het blad is nationalistisch met een knipoog naar het verleden.

Verschijning
Wekelijks, 52 x per jaar; afmetingen 23,5 x 31 cm. (1926-1929), 26 x 35 cm. (1930-1941), 27 x 38 cm. (1924-1931 (Zeeuwsche editie)). Abonnementen op Zeeuwsche editie 12,5 cent p/w. en fl. 1,625 per kwartaal en 1,75 per post en voor Nederlands-Indië. Losse nummers Panorma: 15 cent.

Beschikbaar
1926-1941

Ontbrekende nummers:
-1926, 13 maart t/m 9 april (nrs. 8 t/m 12)
-1934, 3 augustus (nr. 10)
-1935, 15 augustus (nr. 32)
-1936, 2 januari t/m 25 juni (nrs. 1 t/m 26)
-1937, 14 januari (nr. 2)


Popinfoboek

Popinfoboek / Inventarisatieboek popgroepen in Zeeland (1987-1997)

Geschiedenis 
Het popinfoboek werd uitgegeven door Zeeuws popoverleg en later door Stichting Popmuziek Zeeland. De organisatie voor de amateurpop in de provincie.

Inhoud 
Contactinformatie over alle Zeeuwse popgroepen, podia en festivalorganisatoren in Zeeland, studio’s, PA-verhuur, Media-adressen, provinciale organisaties, landelijke organisaties en muziekadverteerders.

Verschijning 
Jaarlijks. Formaat 14x21 cm. en 17x25 cm. (1990-1991)

Beschikbaar 
1987-1991, 1995, 1997

Scheldestromen/de Waterwerker


-Scheldestromen. Tijdschrift van Waterschap Scheldestromen (2010 – heden)
-de Waterwerker. Informatief magazine van Waterschap Zeeuwse eilanden (1996 – 2009)

 
Geschiedenis
De Waterwerker was een gratis initiatief van aanvankelijk Waterschap Zeeuwse Eilanden (in 1996) en na de fusie met het waterschap van Zeeuws-Vlaanderen tot waterschap Scheldestromen in 2010 omgedoopt tot Scheldestromen. Opzet is vooral om het grote publiek kennis te laten maken met de werkzaamheden van het waterschap en daarmee de afstand tussen de belastingbetaler en de organisatie kleiner te maken. Anno 2014 heeft Scheldestromen een oplage van 19.500. Opmaak Life Design, druk  Jumbo Offset in Goes.
 
Inhoud
Bijdragen over waterschapsprojecten, interviews met medewerkers over hun specifieke functie. Vaste rubrieken zijn onder meer, kleine weetjes, bijzonder gevonden (over opmerkelijke voorwerpen in het landschap), nieuwsberichten, post (vraag- en antwoordrubriek), buiten (over weer en natuur in de provincie) , in de steigers (over lopende projecten) de achterdeur (het interview met een waterschapsmedewerker en zijn of haar gezin op de achterpagina) en achter de schermen (over een bedrijf).
 
Verschijning
4x per jaar; 21x30 cm; gratis abonnement op aanvraag.
 
Beschikbaar
1996-heden

Den Spiegel

-Den Spiegel. Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen (juli 2002–heden)

-Den Spiegel. Vereniging Vrienden van het stedelijk Museum en het gemeentearchief Vlissingen (1996- april 2002)

-Den Spiegel. Vereniging Vrienden van het stedelijk Museum Vlissingen (1983-1995)

-Den Spiegel. Vereniging van Vrienden van het Vlissings Museum (1982)

 

Geschiedenis

Bij aanvang van Den Spiegel bestaat de redactie slechts uit twee personen: de antiquair G. Kloeg en notarisvrouw E. Sauer-van Hees. Leden van het eerste uur zijn al spoedig vaste schrijvers zoals Jan Hintzen, Peter van Druenen en Jules Braat. De gemeentearchivaris van Vlissingen evenals de directeur van het MuZEEum horen steevast bij de redactie van het tijdschrift of het bestuur van de vereniging. Den Spiegel wordt gedrukt bij De Vey Mestdagh te Vlissingen.


Inhoud

Historische artikelen over de stad Vlissingen, bedrijven, werk, haar inwoners en gebeurtenissen. Vaste rubrieken zijn in de loop der jaren de mededelingen, lezers schrijven, overzicht tentoonstelling, nieuwe leden, aanwinsten van het museum en MuZEEumnieuws.

 

Verschijning

Vanaf juni 1982, 4x per jaar; 14,5x20,5 (1982-1985) en 17x24 cm. (1986-heden); Leden van de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen ontvangen Den Spiegel gratis en betalen fl. 10,- (1982) - € 20,- (2010) contributie per jaar. Losse nrs. fl. 2,- (1982), € 4,- (2010)


Beschikbaar

1982-heden


De Spuije

-De Spuije. Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden voor het Museum van Noord- en Zuid-Beveland (1999-heden)

-De Spuije. Mededelingenblad van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Vereniging Vrienden voor het Museum van Noord- en Zuid-Beveland (1995-1998)

-De Spuije. Mededelingenblad van de Heemkundige Kring De Bevelanden (1978-1994).

 

Geschiedenis

De naam De Spuije omt voort uit het gegeven dat het bestuur een spui wil zijn van de activiteiten op heemkundig gebied op de Bevelanden. Op de omslag is de Goese spui te zien; de watermolen aan de Kleine Kade. De leden moeten er voor zorgen dat de ‘spuikom vol kan stromen opdat regelmatig de spui geopend kan worden en de molen kan draaien.’ De Spuije is een gezamenlijke uitgave van Heemkundige Kring De Bevelanden en sinds 1995 de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum de  Bevelanden. Het tijdschrift wordt gedrukt bij drukkerij Van Velzen in Krabbendijke.

 

Inhoud

Per nummer een zes- tot achttal artikelen over het verleden van de Bevelanden en rubrieken zoals reacties van lezers, excursies, activiteiten, boekbesprekingen en boekindrukken.

 

Verschijning

Vanaf 1978 aanvankelijk 1x per jaar, vanaf 1980 2x en vanaf 1995 3x per jaar in voorjaar, zomer en najaar; 15x22 (1978-1984) 14x20,5 (1985-1998) en 17x24 cm. (1999-heden); Leden van Heemkundige Kring De Bevelanden ontvangen het tijdschrift gratis en betalen € 16,- contributie per jaar; de Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden betalen € 20,-. Losse nummers € 3,50 (2010).

 

Beschikbaar

1978-heden


Stad en lande

Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland

 

Geschiedenis

De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd al in 1939 opgericht, maar pas in 1964 werd een regulier uitkomend blad uitgegeven waarmee het bestuur  de leden op de hoogte wilde stellen van de voortgang van restauraties, veranderingen in het landschapsbeeld van Schouwen-Duiveland, belangrijke publicaties, enzovoorts. Ook zouden hierin personalia en verenigingsnieuws verschijnen. De vereniging wil het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid van Schouwen-Duiveland bevorderen, evenals de kennis van dit gebied en de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van personen die er wonen bestuderen.

 

Inhoud

Artikelen over historische onderwerpen en biografische artikelen, verslagen van vergaderingen, nieuwe leden, ‘wie en waer is dat noe?’(over foto’s van onbekende plaatsen of personen op Schouwen-Duiveland)

 

Verschijning

Vanaf 1964, 2x per jaar; 21x30 (1964-1974), 14x21 (1975-1988) en 16x24 cm. (1989-heden); prijs lidmaatschap fl. 2,50 (1964), € 20,= per jaar (2010) waarvoor men zowel Stad en Lande als de Kroniek ontvangt.

 

Beschikbaar

1964-heden


de Steltkluut

-de Steltkluut (1971 – heden)

Geschiedenis

Uitgave van de Vogelwacht Oost-Zeeuws-Vlaanderen die zich ten doel stelt de natuurlijke vogelstand en de daartoe vereiste biotopen in de meest ruime zin van het woord te beschermen in met name Oost-Zeeuws-Vlaanderen en in mindere mate het bevorderen van vogelstudie en –observatie en de bescherming van andere levensvormen binnen het werkgebied van de vereniging. Daartoe tracht zij de bevindingen verkregen door studie en observatie bekend te maken in bredere kring.

Inhoud
Enkele vaste rubrieken zijn: jaarverslagen, vergaderingen, werkgroep verslagen, veldwaarnemingen, van onze leden, excursies, winst en verlies (over aanwinst van of verlies van natuurgebieden), artikelen over bepaalde vogels of weidegewassen. Vanaf circa 2010 bevat de Steltkluut ook de jeugdrubriek ’t Stekkertje.

Verschijning
6x per jaar, vanaf 2008 5x per jaar, vanaf 2010 4x per jaar; 16x24 (1971-2009), 21x30 cm. (2010-heden); prijs fl. 10,- (jeugdleden tot 18 jaar fl. 5,-) per jaar (1977), fl. 25,- (jeugdleden tot 18 jaar fl. 12,50) per jaar (1995), € 15,- (jeugdleden tot 18 jaar € 10,-) per jaar (2002), € 20,- per jaar (2014).

Beschikbaar
Register
1977-heden


Sterna

-Sterna. Tijdschrift van de Natuur- en Voglewacht Schouwen-Duvieland en de Vereniging voor Natuur- en landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (1980-heden).
-Sterna. Verenigingsblad van de natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland (1956–1979)

Geschiedenis

Doelstelling van de natuur- en Vogelwacht Schouwen Duiveland is het bevorderen van de bescherming en verbetering van de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij gaf tot en met 1979 zelfstandig het blad Sterna uit, waarna aansluiting volgde met De Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee. Deze stelt zich ten doel te ijveren voor behoud en versterking van de bijzondere natuur van Goeree-Overflakkee en het karakteristieke landschap van de Zuid-Nederlandse delta. De vereniging telde in 1956 al 360 leden en 82 jeugdleden. De naam sterna verwijst naar een typisch Schouwen-Duivelandse vogel, de stern, waarvan de Latijnse naam Sterna is, waarmee ook meteen alle ondersoorten zijn gevat. Het kwam het bestuur in 1956 voor ‘dat de naam Sterna het dan ook wel zal doen’, en daar heeft men nu bijna zestig jaar later zeker gelijk in gekregen. Gedrukt bij Lakenman & Ochtman te Zierikzee.

Inhoud
Heeft in hoofdzaak betrekking op het wel en wee van de vogelwacht en de vogelbescherming in de meest ruime zin van het woord. Bevat onder meer de rubrieken: jaarvergaderingen, excursies, interessante waarnemingen (over gespotte vogels) van beide eilanden, landschapsfoto, een ontmoeting met … (een persoon), mededelingen en artikelen over bepaalde vogelsoorten.

Verschijning
3 of 4 x per jaar; 21x32,5 (1956-1972) en 16x24 cm. (1973-heden); prijs: contributie fl. 1,- per jaar (1956), fl. 3,- (1967), fl. 6,50 per jaar (1979), fl. 12,50 en fl. 15,- per jaar (1990), beide verenigingen € 12,- per jaar (2003), in 2014 bedraagt de contributie voor beide verenigingen € 15,- per jaar.

Beschikbaar
1956-heden


Varia Zeelandiae

Scheldemonden, 1961
Varia Zeelandiae, 1962-1986

Geschiedenis
Hoewel het tijdschrift een algemeen Zeeuwse inhoud had bestond de redactie vooral uit Bevelandse leden. A. de Boo uit Kwadendamme was van het eerste tot het laatste nummer betrokken bij de redactie van dit heemkundige tijdschrift dat een geheel particulier initiatief was. De verwoede amateur-archeoloog en onderwijzer drukte de krant op de stencilmachine van de katholieke lagere school in Kwadendamme. Het eerste nummer werd in een oplage van 450 stuks gedrukt, maar dat aantal werd daarna kleiner. Varia Zeelandiae kende tussen de honderd en tweehonderd abonnees en werd gedurende de gehele tijd van het bestaan als gestencild of gekopieerd drukwerk uitgegeven. Toen de stencilmachine in 1976 kapot ging duurde het tot 1978 voordat het tijdschrift weer uitkwam. Aanvankelijk was de inhoud nog volkomen origineel maar in latere jaren werden vaker al gepubliceerde bijdragen uit andere tijdschriften overgenomen.

Inhoud

Bevat artikelen over streektaal en gebruiken, herinneringen van auteurs, numismatische, heraldische, oudheidkundige en historische heemkundige onderwerpen; bijdragen op het gebied van streekdracht en -sieraden en onderwerpen op het gebied van natuurkunde, landbouw, bouwkunst en letterkunde.

Verschijning

kwartaalblad, later onregelmatig en tussen 1976-1977 in het geheel niet; afmetingen 15x21 cm.; abonnementen: fl. 2,- (1963), fl. 10,- per jaar (1986). Abonnees: 70 (1963), ca. 140-180 (1986).

Beschikbaar

1962-1986 (niet verschenen 1976-1977)

Walacria

Walacria. Een kroniek van Walcheren (1987-1996)

 

Geschiedenis

Uitgave van de Heemkundige Kring Walcheren en vanaf 1989 door de NRI (Stichting Natuur- en Recreatie Informatie) die na negen jaar alweer ophield te bestaan. Gericht op een zo gevarieerd mogelijk aanbod van lezenswaardige bijdragen over zowel verleden als heden en toekomst. Een onderliggende gedachte is namelijk ook dat het Walcherse landschap onder andere door inundatie in 1944 en ruilverkaveling daarna snel aan het veranderen is en het noodzakelijk is dit soort processen vast te leggen.

Walacria is afkomstig van de varianten van de naam Walcheren en de betekenis daarvan, hetgeen in het eerste volume door prof. D.P. Blok wordt uitgelegd.


Inhoud

Langere en diepgravende artikelen over de heemkunde van Walcheren, waarbij zowel geschiedenis als geografie, biologie, bodemkunde en planologie aan bod komen.


Verschijning

Jaarlijks vanaf 1987 tot en met 1996; 17x24 cm.; prijs: fl. 24,50 (1987), fl. 28,50 (1988) en fl. 32,50 (1996).


Beschikbaar

1987-1996


Wantij

-Wantij. Tijdschrift over natuur en milieu in Zeeland, 1984 – heden

-Wantij. Zeeuws nieuws over natuur, landschap en milieu, 1976-1983


Geschiedenis

Het wantij is de plaats waar vloedstromen elkaar ontmoeten, meestal aan de achterzijde van een eiland waardoor het water amper nog stroomt, maar alleen op en neer beweegt. Wantij is een uitgave van de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie te Goes. In 1984 kwam een samenwerking tussen het Zeeuws Coördinatieorgaan voor natuur,- landschaps- en milieubescherming (ZCO), de Stichting het Zeeuwse Landschap (ZL) en de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) tot stand die Wantij ging uitgeven. Het Biologisch Museum ging daarna samenwerken met het Zeeuws Museum. Het Zeeuwse Landschap ging uit onvrede met de redactionele koers (te veel actiegerichte natuurbescherming) na een jaar zelf het tijdschrift Zeeuws Landschap uitgeven. Verschijnt bij drukkerij Zoeteweij


Inhoud

Aandacht voor de tweejaarlijkse Thijs Kramerlezing, interviews, de rubrieken de voorloper, Plantaardig, de voetafdruk, recensies, berichten, handhaving (over initiatieven tot het redden van natuurgebied), de lezer spreekt (reactierubriek) en artikelen over de natuur en milieuplannen in Zeeland.


Verschijning

5x per jaar, vanaf 1990 4x per jaar en vanaf 2010 3x per jaar; 21x30 cm.; prijs fl. 2,50 (losse nummers) (1984-2000) en gratis voor leden, lidmaatschap € 24,- per jaar (2014). Oplage in 1984 bedroeg 4.500 exemplaren.


Beschikbaar

1984-heden, m.u.v. de niet verschenen nummers 31/2 nr. 124 (2014) en 33/3 nr. 131 (2016).


de Wete

De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren (1971-heden)


Geschiedenis

De naam de Wete stamt af van typisch Walchers woordgebruik dat drie min of meer verwante betekenissen kent: 1) wete (weet), het weten, de kennis; 2) bericht, officiële kennisgeving, in’t bijzonder mondelinge kennisgeving; 3) in algemenere zin: kennisgeving, oproep, waarschuwing. De Heemkundige vereniging werd op 13 mei 1971 opgericht door 47 personen die bijeenkwamen in restaurant de Brasserie, Lange Delft 10 in Middelburg.

De vereniging komt op voor de karakteristieke schoonheden van Walcheren zowel op natuurlijk als op cultureel gebied. Het logo van de vereniging, werd door H.G.J. de Meij (Veere) ontworpen en in januari 1972 geïntroduceerd: ‘het verzinnebeeld de ligging van het eiland in het water, getroffen door de spiegelend getekende letters in de contouren van het eiland, met centraal gezet het wapen van Walcheren. De heraldische kleuren zijn: een zwarte walvis op een gouden veld, de golven beurtelings blauw en zilver.’


Inhoud

Bevat steevast vier tot vijf heemkundige artikelen van hooguit drieduizend woorden. Frans van den Dries verzorgde bijna 25 jaar de rubriek ‘Vadertje’ waarin hij een heemkundig onderwerp naar voren bracht aan de hand van een spreekwoord of gezegde. In ‘Laat het de Wete weten' en ’de Wete weet het’ sturen lezers foto’s in waarvan plaats of personen niet bekend zijn waarop vervolgens in het volgende nummer antwoord komt. ‘k è heleze is de rubriek met boekrecensies. Verder zijn er de rubrieken ‘reacties, bijeenkomsten, activiteiten, feiten en mededelingen en nieuwe leden. In ‘Walcheren van de kaart’ worden Walcherse plaatsnamen in den vreemde behandeld.


Verschijning

Vanaf 1971, 4x per jaar; 17x22 (1971-1975), 16x21,5 (1976-1980), 14x21 (1981-1989) en 16,5x 24 cm (1990-heden); prijs: fl. 10,- (1972), € 13,- per jaar (2010). Anno 2014 bestaat de vereniging uit circa 2.500 leden.


Beschikbaar

1971-heden


Zeeland. Geïllustreerd Weekblad

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad (1929-1934)

 

Geschiedenis

Zeeland. Geïllustreerd weekblad werd vanaf maart 1928 uitgegeven door drukkerij De Lange Jan in Middelburg en Drukkerij Wegeling in Vlissingen en verscheen iedere vrijdag. Het blad had eenzelfde opzet als ‘Ons Zeeland’ en Panorama.

 

Inhoud

Fotopagina’s met wereldnieuws en fotopagina’s met Zeeuws nieuws. Spreadpagina met foto in het midden, feuilletons, rubriek ‘voor de jeugd’ en achterpagina met cartoons. Rubriek ‘van hier en daar’ met fotoreportages in het buitenland over vreemde culturen werd later vervangen door ‘over heel de wereld.’ Vaste rubriek vormt ook ‘voor onze lezeressen’, dat zowel een feuilleton als naaipatronen vermeld. Het weekblad was voorzien van een papieren omslag met regionale reclameadvertenties. Binnen het losse omslag zat het nummer van het weekblad.

 

Verschijning

Vanaf 1 maart 1928, wekelijks; 25 x 32,5 cm. Prijs 7,5 cent (en 6 cent voor abonnees van Wegeling’s Nieuwsblad).

 

Beschikbaar

1 maart 1929 (nr. 1) – 2 november 1934 met hiaten.


Zeeland

Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1991-heden)


Geschiedenis

Tijdschrift dat ontstaan is in verband met onvrede over de koers die Zeeuws Tijdschrift begin jaren negentig ging varen, waarop het KZGW besloot een eigen (populair) wetenschappelijk tijdschrift met korte artikelen uit te geven. Tot dan waren de KZGW-leden sinds 1961 collectief lid van Zeeuws Tijdschrift geweest. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleken beide tijdschriften een eigen koers te varen en beide levensvatbaar te zijn. Vormgeving, productie en druk door Drukkerij Bareman in Terneuzen in een uitgave van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.


Inhoud

Per nummer een viertal artikelen over geschiedenis, archeologie, beeldende kunst, literatuur, taal en muziek en andere actuele aspecten van Zeeland en de Zeeuwse samenleving zoals natuur en milieu, economie, demografie en sociologie en themanummers. Bevat verder de rubrieken aanwinsten (over de aangekochte en geschonken bezittingen van het genootschap), genootschapszaken en boekbesprekingen. In het binnenwerk is doorgaans een geel vel opgenomen met daarop de genootschapsactiviteiten.


Verschijning

Vanaf 1992 4x per jaar in de maanden maart, juni, september en december; 17,5x25 cm.; Wordt samen met Archief verzonden aan alle leden van het KZGW.


Beschikbaar

1992-heden


Zeelandboek / Zeeuws jaarboek

Zeelandboek (1999-2008)

Zeeuws jaarboek (1997-1998)


Geschiedenis

Jaarlijks verschijnende uitgave van NRI en later de Stichting Zeeldandboek, die onder meer gesponsord werd door Delta N.V., RP Holidays, Walcherse Bouwunie B.V., Hogeschool Zeeland en Schipper Accountants B.V. De Samenstelling werd verzorgd door Kees Bos in een uitgave van Bos & Böttcher te Koudekerke en gedrukt bij Zoeteweij in Yerseke.


Inhoud

Zeeuws jaarboek, dat na twee jaar Zeelandboek werd was een actueel tijdsdocument met een verscheidenheid aan invalshoeken: mensen en gebeurtenissen, ruimte en landschap, economie en bedrijvigheid, kunst en cultuur, organisaties en bestuur in bijdragen die min of meer eenzelfde omvang hadden van tien tot twintig pagina’s.


Verschijning

Vanaf 1997 elk jaar; 17x24 cm.; prijs € 22,50 (winkel) en € 19,95 (abonnees).


Beschikbaar

1997-2008


Zeelanddoc.

Zeelanddoc. Over het Zeeland van nu en straks (2008)


Geschiedenis

Uitgegeven door de Stichting Zeelandboek door PvH Mediaproducties in Vlissingen en gedrukt bij Pietrs Grafisch Bedrijf in Groede. Zeelanddoc was de journalistieke voortzetting van het in 2008 gestopte Zeelandboek dat eveneens jaarlijks verscheen. Als financier traden op Delta Zeeland Fonds, Roompot Vakanties, Schipper Accountants/OAZ en Hogeschool Zeeland. Naast de vierkoppige redactie  werd een groep auteurs benaderd voor de inhoud.


Inhoud

Aandacht voor bijdragen met betrekking tot cultuur, leefbaarheid, bedrijven, sport, musea, muziek, literatuur, entertainment en waterstaatswerken.


Verschijning

1x per jaar; 20x27 cm.; Slechts eenmalig verschenen.


Beschikbaar

2010


Zeeland jaarboekje

Geschiedenis
Uitgegeven door de Gebroeders Abrahams in Middelburg en voornamelijk van redactie en inhoud voorzien door de van de Zeeuwsche Volks-almanak en Nehalennia bekende H.M.C. van Oosterzee. Nadat dit jaarboek ter ziele ging in 1856 zou hij zich bij Johan Hendrik van Dale aansluiten om het gelijksoortige boekje Cadsandria het levenslicht te laten zien.

Inhoud
Zoals H.M.C. van Oosterzee zelf in zijn inleiding schrijft bevatte  het jaarboekje niet zozeer kalenderwerk maar mengelstukken als hoofdzaak.

Verschijning
Vanaf 1852; 12x15 cm.; bevat circa 300 pag.

Beschikbaar
1852-1856


Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids

-Zeeland Magazine, voor allen die van Zeeland houden (1 mei 1973 - juni/juli 1986)
-Veerse Meer Gids (1969-1973)

Geschiedenis

De Veerse Meer Gids werd uitgegeven vanwege het recreatieschap Het Veerse Meer en richtte zich aanvankelijk op de ontwikkelingen rond het in ontwikkeling zijnde Veerse Meer. Wel werd vanaf 1 mei 1973 (nr. 29) de titel gewijzigd in het neutralere Zeeland Magazine. Dit omdat het Deltagebied verder ontwikkeld werd en de lezerskring veel breder bleek dan gedacht. Zo was de Grevelingen in 1971 al afgedamd, en waren de plannen voor de Oosterschelde in een vergevorderd stadium. Bewust werd de ondertitel ‘voor allen die van Zeeland houden’ gekozen, want de provincie werd niet alleen als een vakantieplaats gezien. Toeristen die het gehele jaar door een bezoek brachten zijn naast de inwoners van Zeeland een voorname doelgroep. Men wil de artikelen brengen met ‘een beetje chauvinisme, soms met een tikkeltje trots en af en toe met een beetje weemoed.’ Uitgegeven bij  Drukkerij Markusse, Wissenkerke.

Inhoud

Actualiteit, evenementen, de culturele agenda, cultuur, historie, recreatie. Aanvankelijk over de bekkens van de diverse meren en wateren in Zeeland, en de recreatiemogelijkheden maar allengs meer over historische achtergronden en cultuur veelal toegespitst op toeristische plaatsen. Ook opinie wordt in dit blad niet geschuwd, getuige een reactie in het laatste nummer van 1986 op een in het ZLM blad geschreven stuk over natuur- en milieubeschermers of een artikel over de problemen van de beeldredactie van een tijdschrift in de jaren tachtig in datzelfde nummer.

Verschijning
Vanaf 1970 t/m juni/juli 1986, 6x per jaar (1970) 4x per jaar, vanaf 1985 3x per jaar (december/januarinummer); 21x30 cm.; prijs fl. 5,- per jaar en losse nummers fl. 1,- (1970), fl. 10,- per jaar, losse nummers fl. 2,- (1974), fl. 20,- per jaar, losse nummers fl. 3,- (1979), fl. 30,- per jaar, losse nummers fl. 3,75 (1986)

Beschikbaar
1970- juni/juli 1986 (nrs. 9 – 93)


Zeeuws Erfgoed

Zeeuws Erfgoed. Blad voor erfgoedliefhebbers (2014 - heden)
Zeeuws Erfgoed. Nieuwsblad van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (2002 - 2013)


Geschiedenis
Uitgave van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, het kenniscentrum voor erfgoed in Zeeland, waarvan onder meer de Monumentenwacht en het Zeeuws Archeologisch Archief deel uitmaken.

Inhoud
Aandacht voor materieel en immaterieel erfgoed, zoals monumenten en het gebruik van klapbanken in de provincie. Bevat enkele vaste onderwerpen zoals 'trots op mijn monument', archeologisch nieuws/Uit Zeeuwse bodem en bespreking van nieuwe boeken en tijdschriften (Erfgoed allerlei).

Verschijning
Vanaf 2002 tot heden, 4x per jaar, 21x30 cm.

Beschikbaar
2002-heden

Zeeuws Landschap

-Zeeuws Landschap (1985 – heden)
-Delta Landschap (1973 - ?)

Geschiedenis

Deltalandschap werd gezamenlijk uitgegeven door de Stichting Zeeuws Landschap en de Stichting Zuidhollands landschap. Stichting het Zeeuws Landschap anticipeerde aanvankelijk in het tijdschrift Wantij, maar uit onvrede met de koers (te veel gericht op actie) richtte men in 1985 zelf het tijdschrift Zeeuws Landschap op, waarin meer ruimte was voor ‘groene informatie’, over natuur en landschap. Vormgeving en druk door Pitman te Goes (1985), Boom Kollektief, Goes, Pieters Grafisch bedrijf te Groede en na 2010 opmaak bij Jumbo-Offset en productie bij Pieters Media.

Inhoud

De uitgaven van de stichting geven voorlichting over het behoud van de landschappelijk, natuurwetenschappelijk en cultuurhistorische belangrijke terreinen in het algemeen en in Zeeland in het bijzonder. Bevat bijdragen over dieren, landschappen en natuurgebieden. Rubrieken zijn onder meer: Koert (jeugdrubriek), Zeeuwse stikjes, Landschap in ’t kort, Terra Maris (over het museum) en jaarverslagen.

Verschijning

3x per jaar en vanaf 1987 4x per jaar; 15,5x23 (1973), 21x27 (1985-1997), 21x30 cm. (1998-heden); prijs losse nummers fl. 2,50 (1985), € 3,75 (2009). Gratis toezending aan begunstigers van de stichting.

Beschikbaar
1973
1985-heden


Zeeuws Tijdschrift

Zeeuws Tijdschrift (1950-2016)


Geschiedenis

Komt in 1950 tot stand met financiële steun van de provincie Zeeland. De Commissaris der Koning(in) is dan ook voorzitter van het Bestuur Stichting Zeeuws Tijdschrift, de uitgever van de periodiek. Andere leden zijn doorgaans vooraanstaande medewerkers van culturele instellingen in de provincie. De redactie werkt hier onafhankelijk van, maar bestaat doorgaans eveneens uit mensen verbonden aan culturele instellingen zoals bibliothecarissen (H. Pieters, Marlies Jongejan), onderzoekers van Scoop (Dick van der Wouw), kunstkenners (Francisca van Vloten), letterkundigen (Wim Hofman) en Zeeland deskundigen zoals L.W. de Bree en M.C. Verburg. Er zijn enkele vaste medewerkers aan het tijdschrift, dat wordt vormgegeven door Pharos en gedrukt bij Pieters Grafisch Bedrijf B.V. te Groede. Sinds 1990 is Paul van der Velde eindredacteur.

Toen in 1992 het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uit onvrede over de te volgen koers (met als argument dat ZT te duur zou zijn) het collectieve abonnement op ZT opzegde en een eigen tijdschrift begon reageerde Van der Velde furieus op dit ledenverlies en de aanvankelijke poging tot ‘vijandelijke overname.’ Hij noemde Zeeland het ‘clubblad’ van het KZGW. Toch zouden beide tijdschriften een verrijking van het Zeeuwse cultuurlandschap betekenen en spoedig een eigen koers varen, waarbij ZT sterker dan voorheen korte populair wetenschappelijke toegankelijke artikelen bracht en daarnaast veel aandacht schonk aan kunst en literatuur en maatschappelijke discussies. Onderwerpen waar Zeeland zich slechts sporadisch aan waagde. Sinds 2010 kwam ZT vaak uit als themanummer waarbij een school, instituut of bedrijf vanuit meerdere artikelen werd belicht en het grootste deel van de inhoud vulde. Eind 2016 bleek ook die formule eindig en verscheen na 66 jaargangen het laatste nummer.


Inhoud

Beoogt de verbreiding van kennis omtrent Zeeland en zijn bewoners; het biedt daartoe populair gestelde, wetenschappelijk verantwoorde verhandelingen van twee tot zes pagina’s lang en boekbesprekingen, Signalementen en de Culturele agenda


Verschijning

1950 – heden; 19,5x27 cm.; 6x per jaar en vanaf 2005 4x (dit door uitgave van dubbelnummers: ½, ¾, 5/6 en 7); prijs: fl. 7,50, losse nummers fl. 1,50 (1950); fl. 47,50 (1992) en losse nummers fl. 9,75 (1992); €45,- (2010).


Beschikbaar

1950-2016


Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia

Nehalennia (1849-1850)
Zeeuwsche Volks-Almanak (1836-1847)

Geschiedenis
De Volks-almanak werd van redactie voorzien door H.M.C. van Oosterzee en Mr. J. Berman (uit Elkerzee en Zierikzee). Uitgegeven door Olivier van de Velde, boekdrukker en boekhandelaar te Zierikzee (B.J. van de Velde Olivier op de titelpagina) en later door P. de Looze uit Zierikzee, gaf de volks-almanak een interessant caleidoscopisch beeld van de alfawetenschappen in Zeeland, los van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen voor een breed publiek. Toch bleef de uitgave een jaarlijkse strijd. In 1848 verscheen de almanac niet meer, maar een jaar later was daar van dezelfde uitgever opeens Nehalennia, met eenzelfde soort inhoud en dubbeldik. Helaas was ook deze periodiek slechts een leven van twee jaar beschoren. Oosterzee zou twee jaar later, in 1852, opnieuw een poging wagen zijn initiatief nieuw leven in te blazen door Zeeland jaarboekje (zie aldaar) uit te brengen.

Inhoud
Hoewel de inhoud zeker onderwerpen bevatte die men van een almanak verwachten mag, zoals kalenders en feestdagen bevatte deze voornamelijk artikelen waar de oorsprong en geschiedenis van het gewest Zeeland aan de orde kwam.

Verschijning
Eenmaal per jaar vanaf 1836; 12x16 cm.; circa 150 pag (volks-almanak), 300 pag. (Nehalennia).

Beschikbaar
1836-1847
1849-1850't Zwelmpje

't Zwelmpje. Uitgave van de Vogelwerkgroep Walcheren

Geschiedenis
Uitgave van de Vogelwerkgroep Walcheren vanaf 1986 tot en met 2012. Daarna niet meer verschenen.

Inhoud
Verslagen van vogelwaarnemingen op Walcheren, beschrijvingen van vogelsoorten en hun gedrag, bestuursmededelingen.

Verschijning
Aanvankelijk 4x per jaar, vanaf 2007 3x per jaar en vanaf 2011 2x  per jaar.

Beschikbaar
1987-2012